26 czerwca 2024

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nabór wniosków ruszy od 26 czerwca 2024 r.

„Kto ty jesteś? – Polak mały” to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. o godz. 15:00 i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu zostaną przekazane środki finansowe dla: organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, instytucji kultury, podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834) na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

Każdy wniosek złożony w terminie od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca do godz. 23:59, który uzyska akceptację formalną, będzie poddany ocenie merytorycznej przez ekspertów.

W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Program jest podzielony na moduły tematyczne

Moduł 1 pn. ,,Odkrywcy świata” obejmujący:

a) organizowanie warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność dzieci zgodnych z ideą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),

b) stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,

c) tworzenie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami,

d) organizowanie wizyt i spotkań edukacyjnych w miejscach, które poszerzą horyzonty wiedzy i wyobraźni dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata,

e) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji;

Moduł 2 pn. „Kultura dla przedszkola” obejmujący:

a) organizowanie zajęć poświęconych kulturze, w tym kulturze lokalnej, tradycjom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które będą rozwijać poczucie tożsamości i szacunek dla różnorodności kulturowej,

b) organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,

c) współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, w tym muzeami, galeriami sztuki, teatrami, operami, filharmoniami, centrami nauki, skansenami lub innymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), w celu organizowania warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci;

Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki” obejmujący:

a) organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,

b) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, wystaw lub prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w przedszkolu, na placu zabaw, w domu lub w najbliższym otoczeniu,

c) tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami;

Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu” obejmujący:

a) organizowanie działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, które będą poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata i ludzi, oraz prawach dziecka, obywatela i osoby z niepełnosprawnością i wynikającej z tego potrzebie zapewnienia dostępności różnych sfer życia, a także będą promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia, tolerancji i włączenia społecznego,

b) organizowanie zajęć poświęconych Unii Europejskiej, jej wartościom oraz zasadom i prawom obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wyrażonym w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, które będą kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,

c) organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu

  • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
  • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
  • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
  • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

Szczegółowe informacje

Informacje w sprawie programu można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu: (22) 34 74 281, (22) 34 74 459, (22) 34 74 680 (w godzinach pracy urzędu).

Wniosek będzie można złożyć tylko poprzez stronę internetową: programyedukacyjne.men.gov.pl od środy 26 czerwca od godziny 15:00 do 17 lipca do godziny 23:59.

Źródło: MEN