25 czerwca 2024

Kto ty jesteś? – Polak mały. Zasady wnioskowania

Już w najbliższą środę, 26 czerwca, od godziny 15:00 ruszy nabór do programu „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Elektroniczny system do składania wniosków będzie otwarty do 17 lipca. Każdy wniosek niezależnie od dnia złożenia będzie poddany ocenie merytorycznej powołanych ekspertów. Poniżej przedstawiamy składniki wniosku.

Wniosek elektroniczny będzie wymagał podania poniższych informacji:

 1. dane wnioskodawcy (nazwę, formę prawną, adres siedziby, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub innej ewidencji, jeżeli wnioskodawca został wpisany do rejestru lub ewidencji, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do innego rejestru lub innej ewidencji);
 2. dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
 3. dane osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj umocowania i jego zakres);
 4. nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
 5. nazwę projektu objętego wnioskiem;
 6. wskazanie modułu tematycznego (1. Odkrywcy świata, 2. Kultura dla przedszkola, 3. Bezpieczne przedszkolaki, 4. Świat w przedszkolu)
 7. planowany termin realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem dnia jego rozpoczęcia i zakończenia;
 8. syntetyczny opis projektu objętego wnioskiem;
 9. plan i harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, opisu i planowanego terminu realizacji działania oraz ewentualną informacją obejmującą określenie działania i podmiotu, któremu wnioskodawca powierza realizację danego działania;
 10. szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem;
 11. merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu objętego wnioskiem;
 12. obszar lub zasięg realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem miejsca realizacji i grupy odbiorców tego projektu;
 13. opis zakładanych rezultatów realizacji projektu objętego wnioskiem;
 14. konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, planowanego poziomu osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów;
 15. charakterystykę wnioskodawcy zawierającą informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w szczególności w zakresie dotyczącym projektu objętego wnioskiem, oraz informację o zasobach kadrowych i rzeczowych wnioskodawcy, które będą wykorzystane do realizacji projektu objętego wnioskiem;
 16. informację, że projekt objęty wnioskiem wpisuje się w zakres działalności statutowej wnioskodawcy, zawierającą w szczególności wskazanie treści przepisów zawartych w umowie, statucie lub innym dokumencie potwierdzających tę informację;
 17. szczegółowy kosztorys projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich oraz wnioskowaną kwotą finansowania projektu objętego wnioskiem;
 18. inne informacje mające znaczenie dla realizacji projektu objętego wnioskiem.

 

Ponadto do wniosku wymagane będzie dołączenie w formacie pdf jako oddzielnych dokumentów:

 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy albo odwzorowanie cyfrowe poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, tego statutu lub innego dokumentu w postaci papierowej;
 2. zgodę dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, na udział placówki wychowania przedszkolnego w realizacji projektu objętego wnioskiem.

W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Źródło: MEN