25 listopada 2021

Powołanie Zespołu do spraw Kształcenia zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty

Zmiany zachodzące od wielu lat w organizacji pracy i funkcjonowania szkół i palcówek szkolnictwa branżowego, stały się przyczyną powołania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 15 października 2021 r. Zespołu do spraw Kształcenia zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty.

W dniu 26 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie nowego gremium. W skład Zespołu wchodzą dyrektorzy szkół szkolnictwa branżowego oraz wizytatorzy odpowiedzialni za nadzór nad szkołami i placówkami zawodowymi. Praca Zespołu koncentrować się będzie na współpracy w zakresie rozwoju szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce w takich obszarach, jak:

  1. inicjowanie i opiniowanie zmian w zakresie kształcenia zawodowego,
  2. popularyzowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, innowacji, nowatorskich rozwiązań podnoszących jakość kształcenia zawodowego, w tym doradztwa zawodowego,
  3. inicjowanie i podejmowanie działań wspierających zadania związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami szkolnictwa branżowego,
  4. wspieranie promocji szkolnictwa branżowego, z uwzględnieniem optymalizacji bazy dydaktycznej,
  5. współpraca pomiędzy dyrektorami szkół a innymi podmiotami i instytucjami rynku pracy,
  6. podejmowanie działań w zakresie popularyzacji idei kształcenia ustawicznego,
  7. organizacja konferencji, webinariów i innych przedsięwzięć.

Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w dniu 17 listopada 2021 r. podjęto już kilka bardzo istotnych tematów dotyczących organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, funkcjonowania turnusów dokształcania uczniów będących młodocianymi pracownikami, udziału szkół w programach unijnych i wymianach międzynarodowych, problemów uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów cudzoziemskich szkolnictwie branżowym.

W dalszych pracach Zespół ds. Kształcenia zawodowego podejmie działania w zakresie zbudowania platformy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w województwie wielkopolskim, ułatwiającej przyszłym słuchaczom poszukiwanie konkretnej formy kształcenia, jak również promującej ideę kształcenia ustawicznego. Zostaną także rozpoczęte prace nad organizacją konferencji w lutym/marcu 2022 na temat Ucznia z niepełnosprawnościami w szkolnictwie branżowym. Zasygnalizowano potrzebę zorganizowania szkolenia dla pracowników szkół dotyczącącego rozliczania projektów międzynarodowych. Kontynuowana będzie także współpraca Kuratorium Oświaty w Poznaniu wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w zakresie istotnych zmian w organizacji egzaminów czeladniczych w roku 2022.

Przed Zespołem stoi na pewno wiele wyzwań i oczekiwań. Każdy jednak zainteresowany problematyką kształcenia zawodowego może przekazać swoje propozycje, pomysły lub uwagi bezpośrednio do:

  • Przewodniczącej Zespołu, pani Renaty Jocz, wizytatora, koordynatora ds. kształcenia zawodowego, tel. 780 386 062, email: r.jocz@ko.poznan.pl
  • Zastępcy Przewodniczącej, Pana Krzysztofa Skrętnego, starszego wizytatora, tel. 780 386 049, email: k.skretny@ko.poznan.pl