24 października 2019

Organizowanie w szkołach i placówkach akcji i przedsięwzięć edukacyjnych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Odnosząc się do licznych pytań dotyczących możliwości organizowania w szkołach i placówkach różnorodnych akcji, inicjatyw przypominam, że:

  • Dyrektor szkoły i placówki kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje opiekę nad uczniami oraz wykonuje zadania związane z zapewnianiem uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa. Tym samym to on odpowiada za każde przedsięwzięcie organizowane na terenie szkoły, wydaje pozwolenia na akcje, projekty, umieszczanie ogłoszeń, plakatów, informacji na terenie placówki. Powyższe wynika z art. 68 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmianami oraz inne przepisy).
  • Podstawą działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest chrześcijański system wartości oparty na uniwersalnych zasadach etyki. (…) Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności (zgodnie z Preambułą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe). Ponadto na podstawie art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rodzice mają prawo do zapewniania dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Szkoła nie może być miejscem wpływu politycznego i ideologicznego.
  • Założenia, treści i sposoby realizacji przedsięwzięć wychowawczych i profilaktycznych, w tym współpraca z organizacjami, instytucjami muszą: respektować prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnego z ich systemem wartości, wynikać z diagnozy autentycznych potrzeb środowiska uczniowskiego, podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz programu wychowawczo-profilaktycznego – uchwalonego przez radę rodziców (Preambuła, art. 1 ust. 1, art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe, podstawy programowe kształcenia ogólnego).

W kontekście ww. uwarunkowań zwracam uwagę, że akcje, przedsięwzięcia realizowane w szkołach z pominięciem instytucji oświatowych państwa, które nie otrzymały rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i akceptacji rodziców uczniów mogą prowadzić do złamania przepisów prawa i napięć w środowisku szkolnym.

Z poważaniem

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Elżbieta Leszczyńska