18 października 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli  realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z kadrą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Celem programu jest opracowanie skutecznych metod pracy z uczniami doświadczającymi trudności, a także wsparcie nauczycieli w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii. Program adresowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w całej Polsce.

W ramach programu powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza (https://pwpp.uksw.edu.pl/) dostępna dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i uczniów. Zachęcamy do korzystania z platformy jako źródła wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w szkołach i placówkach. Platforma gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji, materiałów dydaktycznych i badawczych, umożliwia rejestrację na szkolenia i konferencje. Najbliższa konferencja „Rodzina i szkoła wobec pandemii Covid-19. Diagnoza sytuacji.” odbędzie się już 26 października 2021 roku.

Aktualnie zakończył się pierwszy etap badań diagnostycznych. Szkołom i placówkom, które wzięły udział w badaniach dziękujemy za zaangażowanie i współpracę. Dzięki Państwu możliwe było zebranie informacji o aktualnej kondycji psychicznej i potrzebach uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów. Trwają przygotowania do kolejnych etapów diagnozy, o czym dyrektorzy szkół biorących udział w badaniach będą informowani przez koordynatorów wsparcia działających w regionie.

W Wielkopolsce, zgodnie z podziałem na rejony nadzoru pedagogicznego, koordynatorami są:

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w pierwszym etapie programu specjaliści-praktycy z zakresu psychologii przygotują szkolenia i materiały, które pomogą nauczycielom i psychologom szkolnym wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Opracowana strategia umożliwi szybkie i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji kryzysowych wywołanych pandemią. W Modelu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego eksperci opiszą problemy, opracują gotowy model interwencji, a przede wszystkim wskażą, jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej. Efekty ich działań będą udostępnione na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej [tekst z hiperlinkiem https://pwpp.uksw.edu.pl/].

Oprócz głównego celu, jakim jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii, przeprowadzone badania obejmujące diagnostykę, terapię, prognostykę i profilaktykę zdrowia psychicznego w sytuacji kryzysu psychicznego staną się przedmiotem dyskursu naukowego. Będą one także podstawą do organizacji konferencji tematycznych oraz wydania publikacji naukowych. Realizacja Programu potrwa do końca 2021 roku. Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej: https://pwpp.uksw.edu.pl/