22 listopada 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 – zgłoszenia

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy,  artystycznych i sportowych, których laureaci zwycięskich miejsc otrzymują punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 1. Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Wielkopolski Kurator Oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez szkoły, kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnia tylko wyróżniające się, nieodpłatne, zawody organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, w których uczestniczyli uczniowie szkół, wyłonieni na stopniu szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę. Zachowując zasadę powszechnej dostępności: zawody organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.

Weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń przeprowadzana jest corocznie, aby bieżący wykaz dotyczył aktualnych zawodów w danym roku szkolnym oraz eliminował te, które z czasem przestały być konkurencyjne lub przestały istnieć. W związku z tworzeniem nowego wykazu Wielkopolski Kurator Oświaty, w każdym roku szkolnym, przyjmuje zgłoszenia konkursów adresowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Organizator, który zamierza ubiegać się o umieszczenie jego formy współzawodnictwa na wykazie w bieżącym roku szkolnym, dokonuje zgłoszenia za pomocą formularza on-line.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 22 listopada 2021 r. do 10 lutego 2022 r. Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie jest możliwe. Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco i te, które uzyskają wstępną pozytywną ocenę zostaną zamieszczone w wykazie wg kolejności zgłoszeń. Wykaz w ostatecznej formie zostanie opublikowany wraz z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu do końca lutego 2022 r.

Zgłaszane konkursy muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne:

 1. Ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora) zawierający m.in.:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • cele konkursu, w tym poznawcze, dydaktyczne i wychowawcze;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • zasięg min. powiatowy;
 • kryteria i zasady kwalifikowania uczestników do poszczególnych stopni;
 • określenie miejsc zwycięskich wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
 • harmonogram.
 1. Brak opłat za udział.
 2. System eliminacji uczestników:
  1. dwustopniowy w wypadku zasięgu powiatowego i wojewódzkiego,
  2. trzystopniowy w wypadku zasięgu krajowego i międzynarodowego.
 3. Organizacja przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły uczestnika.
 4. Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji (zasięg konkursu, zdobyte miejsce, dane organizatora i inne).

Zgłoszenie konkursu po spełnieniu wymagań formalnych podlega dalszej analizie. Analizowane są m.in.: cele oraz założenia, dostępność, organizacja, ranga, poziom merytoryczny, walory poznawcze, dydaktyczne i wychowawcze.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat konkursu lub jego organizacji. Decyzję o tym, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Kurator Oświaty. Są to decyzje ostateczne i nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Wykaz w ostatecznej formie zostanie opublikowany wraz z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu do końca lutego 2022 r.

Informacji udziela:
inspektor Izabela Szmigiero
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 124, email: i.szmigiero@ko.poznan.pl
oraz
Rafał Renz
zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji
Wojewódzki Koordynator Konkursów
tel. 780 386 057, email: zawody@ko.poznan.pl