2 czerwca 2022

Egzamin zawodowy w 2022

1 czerwca 2022 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w formule 2019, a 20 czerwca 2022 r. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i w formule 2017.

Egzamin zawodowy

Egzamin składa się z dwóch części:

 • części pisemnej – 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;
 • części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym – czas trwania od 120 do 240 minut w zależności od kwalifikacji.

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca,
a w formule 2019 w terminie 2-7 czerwca.

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 odbywa się w terminie 21 czerwca – 8 lipca 2022 r,
a w formule 2019 w terminie 1-19 czerwca 2022 r., według harmonogramów ogłoszonych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 350 osób
przystępujących do egzaminów w 91 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 550 osób
w 101 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

Egzamin w formule 2017

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 27 000 osób. Przystąpią one do egzaminu w 179 kwalifikacjach. Z kolei do części praktycznej zgłoszonych zostało ponad 38 000 osób w 175 kwalifikacjach w zawodach. Najpopularniejsze z nich to:

 • Technik informatyk,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik elektryk,
 • Technik mechatronik,
 • Technik logistyk,
 • Technik rachunkowości,
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik fotografii i multimediów,
 • Technik elektronik,
 • Technik mechanik,
 • Technik organizacji reklamy,
 • Technik budownictwa,
 • Technik obsługi turystycznej.

Egzamin w formule 2019

W formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 291 000 osób. Przystąpią one do egzaminu w 203 kwalifikacjach. Z kolei w części praktycznej zgłoszonych zostało ponad 297 000 osób w 203 kwalifikacjach w zawodach. Najpopularniejsze z nich to:

 • Technik logistyk,
 • Technik elektryk,
 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik handlowiec,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Technik ekonomista,
 • Technik elektryk,
 • Technik rolnik,
 • Technik usług fryzjerskich,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Technik administracji,
 • Florysta,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik reklamy,
 • Technik informatyk,
 • Technik budownictwa,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik mechatronik.

Warunki zdania egzaminu

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z:

 • części pisemnej – min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.
Po uzyskaniu potwierdzeń wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym w zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi
w dniu 7 września 2022 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy
komputerze (formuła 2019), nie są publikowane.
Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012 i formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE
www.cke.gov.pl 24 czerwca 2022 r. po godz. 16:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych
dla części praktycznej egzaminów zawodowych.