5 września 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 – zgłoszenia

Komunikat w sprawie zgłaszania zawodów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) corocznie do końca lutego podaje  do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W związku z tworzeniem nowego wykazu Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zawodów adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, organizowanych w bieżącym roku szkolnym z wyjątkiem konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Organizator, który zamierza ubiegać się o umieszczenie jego formy współzawodnictwa w bieżącym roku szkolnym, dokonuje zgłoszenia za pomocą formularza on-line Warunkiem przyjęcia wniosku jest dostarczenie podpisanego i opieczętowanego formularza zgłoszenia wraz z wzorem dyplomu/zaświadczenia oraz regulaminem konkursu z dopiskiem WZWAiS-2324 na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Zgłaszane zawody wiedzy, artystyczne i sportowe muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne:

  1. Ogólnodostępny regulamin (należy podać miejsce publikacji – link do strony internetowej, na której został zamieszczony) zawierający m.in.:

– tytuł konkursu;
– pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
– cele konkursu, w tym poznawcze, dydaktyczne i wychowawcze;
– jasno określone zasady uczestnictwa;
– zasięg min. powiatowy;
– kryteria i zasady kwalifikowania uczestników do poszczególnych stopni;
– określenie miejsc zwycięskich wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
– harmonogram.

  1. Zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa.
  2. System eliminacji uczestników:
  3. min. dwustopniowy w wypadku zasięgu powiatowego i wojewódzkiego,
  4. min. trzystopniowy w wypadku zasięgu krajowego i międzynarodowego.
  5. Zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły.
  6. Uczniowie uczestniczący w zawodach zostali wyłonieni na etapie szkolnym.
  7. Organizatorami zawodów są podmioty działające na terenie szkoły, w tym: stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów.
  8. Zakres tematyczny zawodów odnosi się do podstaw programowych przedmiotu lub przedmiotów nauczania i/lub kierunków polityki oświatowej państwa.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 6 września 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w ostatecznej formie zostanie opublikowany wraz z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu do końca lutego 2024 r. Po tym terminie nie przewiduje się wprowadzania zmian do wykazu, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem zawodów ww. wykazie, jak również nie obliguje do publikowania informacji na ich temat. Zawody spełniające wszystkie wymagania formalne będą podlegać weryfikacji z uwzględnieniem w szczególności: zakresu merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników wyróżniających dane zawody spośród innych podobnych/z tego samego zakresu oraz powszechności (liczby szkół, które zgłaszają zawody). Wielkopolski Kurator Oświaty mając na uwadze powyższe decyduje, które z proponowanych zawodów zostaną zamieszczone w przedmiotowym wykazie. Decyzja kuratora oświaty w tej kwestii jest w pełni autonomiczna, ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu. Osiągnięcia uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie kuratora oświaty, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto, objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie oznacza i nie może być traktowane jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym: 2019/2020 oraz 2020/2021 uzyskali zwycięski tytuł w zawodach sportowych organizowanych w dyscyplinach sportowych ustalonych w wykazach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zachowują prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Informacji udziela:
Wydział Rozwoju Edukacji
Izabela Szmigiero st. inspektor
tel. 780 386 124, email: i.szmigiero@ko.poznan.pl