22 sierpnia 2021

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. 61 670 40 81
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

(korespondencję prosimy kierować na adres ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań)
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań

Informacja dla prasy
tel. 662 381 792
e-mail: mediainfo@ko.poznan.pl

Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel. 62 723 20 33, 662 361 605
e-mail: wkokal@ko.poznan.pl

Delegatura w Koninie
ul. Spółdzielców 3 (III piętro), 62-510 Konin
tel. 63 220 51 01, 780 386 011
e-mail: wkokon@ko.poznan.pl

Delegatura w Lesznie
Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno
tel. 65 614 11 00, 780 386 010
e-mail: wkolesz@ko.poznan.pl

Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła
tel. 780 386 008
e-mail: wkopil@ko.poznan.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, których Wielkopolski Kurator Oświaty jest administratorem danych, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Osobowych – Katarzyna Walczak

  • pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem IOD,
  • pocztą mailową na adres: iod@ko.poznan.pl lub
  • telefonicznie pod numerem: 780 386 035.

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Wielkopolski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, w ramach przyjęć obywateli, przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00. W celu uszczegółowienia wizyty prosimy zgłaszać przybycie pod nr tel. 61 670 40 83 lub 61 670 40 84.

Pracownik Zespołu ds. inicjatyw obywatelskich i skarg (pok. 318) przyjmuje skargi i wnioski:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00,
  • w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002, Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z treścią § 8 ust.1 przywołanego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735).
O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.


Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

W serwisie internetowym publikowane są materiały, których rozpowszechnienie jest zasadne z uwagi na realizację zadań rządowej administracji zespolonej oraz prowadzenie polityki oświatowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na terenie województwa wielkopolskiego.