24 maja 2018

Ogólna klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „Rozporządzenie RODO”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia „RODO” przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

1. Administratorem danych osobowych jest  Wielkopolski Kurator Oświaty.
Dane do kontaktu:

 • listownie na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Tym samym, dane osobowe przetwarzane będą przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 „Rozporządzenia RODO” i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

Uwaga: przy czym realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia RODO”.