9 czerwca 2020

Obowiązek informacyjny RODO – publikacja listy osób, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów

Administrator danych osobowych – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe listownie: Inspektor ochrony danych,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93; 61-716 Poznań; email: iod@ko.poznan.pl;
telefonicznie: + 48 780 386 035

Cel przetwarzania danych osobowych publikacja na stronie internetowej ko.poznan.pl listy osób, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoba uprawniona wyraziła dobrowolną zgodę na publikację przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej ko.poznan.pl imienia i nazwiska stypendysty oraz informacji o szkole, w której się uczy

Obowiązek podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Okres przechowywania danych osobowych 2 lata lub do czasu cofnięcia zgody

Odbiorcy danych osobowych osoby przeglądające stroną internetową ko.poznan.pl

Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych

  • Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
    ich przetwarzania

Realizacja tych praw przez Wykonawcę musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 93; przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przesyłać z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP.

  • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)