Kategoria: Dobre praktyki, innowacje

12 sierpnia 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek
w województwie wielkopolskim

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa wielkopolskiego, zapraszam Państwa do przekazywania na adres kancelaria@ko.poznan.pl przykładów dobrych praktyk. Dobre praktyki to wszystkie te sposoby działania, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, które zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, przy czym jest trwałe i powtarzalne. Dobrze opisane może stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez innych nauczycieli i wychowawców.

Jednocześnie informuję, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie weryfikowało poszczególne zgłoszenia i zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji dobrej praktyki w przypadku:

  1. Wcześniejszego zgłoszenia i opublikowania przykładu dobrej praktyki, której cel i zakres jest identyczny lub zbliżony.
  2. Uznania, że zgłoszona dobra praktyka:
  1. stanowi rozwiązanie będące standardem, który powinien być realizowany w danym typie szkoły/placówki w ramach obowiązujących przepisów,
  2. mieści się w zakresie obowiązkowych działań szkoły/placówki w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
  3. jest rozwiązaniem organizacyjnym już stosowanym w systemie oświaty lub osiągnięciem odnotowanym w innych szkołach/placówkach.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publikacji przykładu „dobrej praktyki” Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie będzie powiadamiało o tym fakcie szkoły/placówki, która dokonała zgłoszenia. Wszelkich wyjaśnień w takim przypadku może udzielić telefonicznie dyrektorowi szkoły/placówki.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Leszkowicz
tel. 780 386 022, e-mail: m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Prosimy o dokonywanie opisu przykładów dobrych praktyk według załączonego poniżej wzoru arkusza.

Załączniki

Formularz dobrych praktyk
Data: 2020-09-10, rozmiar: 111 KB
Procedura dotycząca dobrych praktyk
Data: 2020-09-10, rozmiar: 46 KB
16 października 2017

Komunikat dotyczący innowacji

Dnia 1 września 2017 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm).

W związku z powyższym nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu kart zgłoszenia innowacji pedagogicznych. W roku szkolnym 2017/2018 Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie będzie prowadzić i upubliczniać wykazu innowacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.

W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.