Kategoria: Dobre praktyki, innowacje

16 października 2017

Komunikat dotyczący innowacji

Dnia 1 września 2017 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm).

W związku z powyższym nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu kart zgłoszenia innowacji pedagogicznych. W roku szkolnym 2017/2018 Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie będzie prowadzić i upubliczniać wykazu innowacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.

W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.

26 stycznia 2017

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Wielkopolski Kurator Oświaty kontynuuje w kolejnym szkolnym przedsięwzięcie Dobre praktyki w edukacji – dzielimy się doświadczeniami. Celem naszych działań jest:

  • prezentowanie innowacji pedagogicznych,
  • upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych,
  • promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych,
  • wymiana doświadczeń.

Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl.

Najciekawsze praktyki będą prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce Dobre praktyki oraz na naradach organizowanych dla dyrektorów szkół/placówek.

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu i dzielenia się sukcesami.

Jednocześnie mając na uwadze wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki zwracamy uwagę, aby zgłaszane przykłady dobrych praktyk stanowiły inspirację dla innych szkół i placówek do podejmowania ciekawych działań edukacyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje Państwa zgoda opiekunów prawnych na wykorzystywanie wizerunku dzieci, a nadsyłane przykłady dobrych praktyk nie powinny zawierać zdjęć lecz link do strony, na której znajduje się relacja z podejmowanych działań.

Załączniki

Dobre praktyki - formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-02-23, rozmiar: 41 KB