16 listopada 2022

Konferencja „Dzieci romskie w szkole”

Dnia 7 listopada 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Dzieci romskie w szkole” zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Gościem specjalnym była pani dr Małgorzata Milewska, Radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która omówiła założenia Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz przedstawiła sytuację edukacyjną uczniów romskich.

Dotacje celowe w ramach ww. Programu będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień. Więcej informacji

Podczas konferencji wystąpili też prelegenci, którzy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie wspierania i kształcenia uczniów romskich w wielkopolskich szkołach. Omówiona została też rola asystentów edukacji romskiej i pedagoga ulicy w pracy z dziećmi ze społeczności romskiej pochodzenia rumuńskiego. Konferencji towarzyszyły również występy taneczne znanej, młodej artystki romskiej.

Załączniki