24 marca 2022

Unia Europejska wspiera młodzież na Ukrainie

W jaki sposób Unia Europejska wspiera ukraińskich uczniów, nauczycieli i osoby uciekające z Ukrainy?
Jakie są działania spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), programie Erasmus+, School Education Gateway i eTwinningu?

Co można zrobić w ramach działania na rzecz uchodźców w Europie (CARE)?

Szybka realokacja dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w celu sfinansowania szerokiego zakresu środków wspierających osoby uciekające z Ukrainy.

Pomoc przyznawana w nagłych wypadkach pokrywa podstawowe potrzeby osób uciekających z Ukrainy. Potrzeby te obejmują dostęp do usług, takich jak tymczasowe zakwaterowanie, zaopatrzenie w żywność i wodę lub opieka medyczna.

W jaki sposób fundusze CARE będą wspierać ludzi uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę?
W jaki sposób program Erasmus+ może Ci pomóc?

Ukraińscy uczniowie mogą być szybko przyjmowani przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe zaangażowane w projekty współpracy Erasmus+, z elastycznym wykorzystaniem finansowania projektu.

Jesteś ukraińskim nauczycielem i trenerem? Możesz otrzymać wsparcie finansowe, aby ułatwić sobie integrację.

Jeśli jesteś wykwalifikowanym personelem, możesz zostać tymczasowo wysłany do regionów, w których uchodźcy są zakwaterowani.

Czy jesteś instytucją korzystającą z trwających projektów Erasmus+ w obszarach takich jak integracja, różnorodność i integracja uchodźców? Jeśli tak, możesz, na zasadzie dobrowolności, przeznaczyć część swoich funduszy na wsparcie działań na rzecz ukraińskich uchodźców.

W jaki sposób School Education Gateway może pomóc nauczycielom i ukraińskim uchodźcom?

Ułatwiona jest wymiana informacji i doświadczeń oraz wspieranie integracji młodych uchodźców ukraińskich z systemami edukacji państw członkowskich.

Jesteś nauczycielem? School Education Gateway zorganizuje kurs rozwoju zawodowego na temat integracji nowo przybyłych uchodźców w szkołach.

Stanie się miejscem informującym o zasobach edukacyjnych, które pozwolą dzieciom kontynuować naukę również w języku ojczystym. Gateway może nawiązać kontakt z krajowymi platformami edukacyjnymi udostępnianymi młodym ludziom i nauczycielom w języku ukraińskim – sprawdź nową stronę internetową i znajdź artykuły i zasoby wspierające integrację młodych ukraińskich uchodźców z systemami edukacji państw członkowskich UE i krajów realizujących program Erasmus +.

Czy jesteś nauczycielem młodych ukraińskich uchodźców?

eTwinning wesprze Ciebie, pracowników szkoły i uczniów w wymianie i koordynowaniu ich oddolnych działań solidarnościowych poprzez stworzenie dedykowanej grupy w bezpiecznej przestrzeni platformy.

Co więcej, Komisja Europejska powoła również grupę UE ds. solidarności edukacyjnej dla Ukrainy, aby połączyć wiedzę fachową każdego państwa członkowskiego w zakresie ustawicznego szkolenia młodych ukraińskich uchodźców.

Linki pokrewne
Wsparcie uczniów i kadry oświatowej uciekających z Ukrainy – Support of pupils and educational staff fleeing Ukraine (europa.eu)

Ukraina: Fundusze spójności na wsparcie osób uciekających – Ukraine: Cohesion funding to support people fleeing (europa.eu)

Edukacja i wsparcie dla ukraińskich uchodźców – Education and support for Ukrainian refugees (schooleducationgateway.eu)