13 stycznia 2022

Informacja CKE dotycząca działań związanych z wprowadzaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) przedstawiamy poniżej harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE.

1. Propozycje aneksów do Informatorów o egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024

25 lutego 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych ogłoszone zostaną projekty aneksów do Informatorów, zawierające informację o zmianach dotyczących m.in.
a) kształtu arkuszy maturalnych – liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.
b) listy struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
c) przykładowych zadań zawartych w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach).

2.  Arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych

4 marca 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych opublikowane zostaną arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych.  Materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych w formacie mp3 oraz zasady oceniania) obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Chciałbym podkreślić, że w opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej arkusze pokazowe nie powinny być wykorzystywane do przeprowadzania diagnozy stopnia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzaminów próbnych), do którego będą przystępować za ponad rok (absolwenci LO) lub dwa lata (absolwenci technikum). Należy mieć na względzie, że arkusze pokazowe zawierają zadania sprawdzające pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, tzn. również wiadomości i umiejętności kształcone w ostatnich klasach szkoły ponadpodstawowej. Oznacza to, że części zadań młodzież nie będzie w stanie rozwiązać. Proponujemy zatem, aby arkusze pokazowe wykorzystać wyłącznie jako materiał poglądowy, służący zapoznaniu przyszłych maturzystów z formułą arkusza egzaminacyjnego, przeznaczony do wspólnego rozwiązania zadań w klasie lub w domu i w klasie, z jasno przekazaną informacją, które zadania wykraczają poza opracowany wcześniej materiał. Centralna Komisja Egzaminacyjna za całkowicie nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników tzw. egzaminu próbnego, jeżeli szkoła podejmie decyzję o wykorzystaniu arkuszy pokazowych do przeprowadzenia takiego egzaminu.

3.  Szkolenia dla egzaminatorów oraz kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego

Od października 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz sesje doszkalające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w Formule 2023. W pierwszej kolejności prowadzone są szkolenia dla egzaminatorów egzaminu z języka polskiego, ponieważ ten egzamin uległ zasadniczym zmianom w porównaniu do egzaminu obecnie obowiązującego (w Formule 2015). Od października 2021 r. do stycznia 2022 r. w szkoleniach uczestniczyło prawie 800 polonistów. Do końca czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia dla kolejnych ponad 6 000 osób, w tym egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Szkolenia egzaminatorów będą również prowadzone po wakacjach (od września 2022 r.), do końca marca 2023 r.

4. Materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego

Począwszy od 13 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych publikowane będą materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego. Materiały te będą dotyczyły kluczowych zagadnień związanych z egzaminem maturalnym z języka polskiego, w tym np. funkcjonalnego wykorzystania kontekstów w wypowiedzi pisemnej, określania poziomu argumentacji w wypowiedzi pisemnej, redagowania akapitów w wypowiedzi pisemnej, zakresu środków językowych w wypowiedzi pisemnej. Materiały będą zawierały krótkie omówienie teoretyczne, praktyczne wskazówki do wykorzystania na zajęciach (w tym scenariusze lekcji) oraz uczniowskie wypracowania do samodzielnej oceny przez nauczyciela (około tydzień po publikacji każdego materiału na tej samej stronie publikowana będzie ocena ekspertów z komentarzem, tak aby każdy nauczyciel mógł porównać swoją ocenę z oceną ekspercką).

Materiały dodatkowe będą publikowane:
a) dla egzaminu na poziomie podstawowym – ok. 15. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych)
b) dla egzaminu na poziomie rozszerzonym – co dwa miesiące, tj. w lutym, kwietniu, czerwcu i październiku 2022 r., ok. 15. dnia danego miesiąca.

5. „Matura próbna” z OKE

Od 28 do 30 września 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym. Materiały do przeprowadzenia tej wstępnej diagnozy (wyłącznie w wersji standardowej), w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zostaną one w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w pierwszym tygodniu września br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście w szkole. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole. Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu / danych przedmiotów.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponuję, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Należy również mieć na względzie, że arkusze egzaminacyjne będą zawierały zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności, które nie były kształcone/doskonalone na lekcjach. Z tego względu Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

6. „Matura próbna” z CKE

Od 12 do 22 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania próbnej matury zostanie udostępniony w listopadzie br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w listopadzie br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście w szkole.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danych przedmiotów, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponuję, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. po raz kolejny umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

7. Spotkania z doradcami metodycznymi, nauczycielami oraz wydawcami

Eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych prowadzą liczne spotkania dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Od kwietnia do czerwca 2021 r. eksperci CKE prowadzili spotkania dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich wydawców podręczników do przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny, tak aby umożliwić wydawcom przygotowanie podręczników i materiałów, które – poza realizacją podstawy programowej – umożliwią również przygotowanie do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Pracownicy CKE i OKE prowadzą również spotkania informacyjne dla nauczycieli różnych przedmiotów, w szczególności dla nauczycieli języka polskiego, podczas których przekazują informacje o nowej formule egzaminu maturalnego. Spotkania te są również rejestrowane, a nagrane materiały udostępnione w internecie, tak aby każdy nauczyciel mógł z nich skorzystać. Poniżej podajemy linki do nagrań spotkań przeprowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

Egzamin z języka polskiego w 2023 roku. Wstęp https://www.youtube.com/watch?v=kwVbsPfAZuA
Egzamin ustny z języka polskiego w 2023 roku https://www.youtube.com/watch?v=eSHJIa262Jk
Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku https://www.youtube.com/watch?v=h_5GWFSEAa0
Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2023 roku https://www.youtube.com/watch?v=fD-KjqouZ24&t=52s

 

Informacje o zmianach w egzaminie maturalnym przekazywane są również podczas konferencji, kongresów i innych spotkań, niestety w większości przypadków przeprowadzanych on-line. Niektóre z tych materiałów są rejestrowane i następnie udostępniane w internecie, jak np. wykład dyrektora CKE o zmianach w egzaminie z języków obcych nowożytnych, wygłoszony podczas IV Kongresu Edukacji zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, dostępny pod następującym linkiem.

W lutym i marcu 2022 r. planowane jest przeprowadzenie serii spotkań z ekspertami i doradcami ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju, dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 można również kierować do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (sekretariat@cke.gov.pl).

Więcej informacji.

Źródło: MEiN