12 lutego 2021

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie.

Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni wojewódzkich!

Informujemy, że stopnie wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbędą się w formie stacjonarnej z wykorzystaniem materiałów konkursowych w wersji drukowanej.

Pragniemy wyrazić wdzięczność szkołom i uczelni za zgodę na udostępnienie swojej przestrzeni dla uczestników konkursów, aby mogli przystąpić do nich w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, stopnie wojewódzkie odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu przeprowadzenia danego konkursu. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych obowiązujących w danej placówce. Niezastosowanie się do panujących w szkole zasad bezpieczeństwa jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

Należy zatem spodziewać się następujących obostrzeń wynikających z zaleceń GIS i MEN obowiązujących w przestrzeni publicznej:

 1. Do konkursu może przystąpić uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Do budynku wpuszczeni zostaną tylko uczestnicy, bezpośrednio lub 10-15 min przed konkursem.
 3. Odzież wierzchnia, telefony i rzeczy niezwiązane z konkursem pozostaną u opiekunów lub zostaną złożone w wyznaczonym miejscu w placówce.
 4. Uczestnicy korzystają wyłącznie z własnych przyborów przyniesionych ze sobą na konkurs.
 5. Na terenie placówki obowiązuje stosowanie maseczek zasłaniających nos i usta przez cały czas.
 6. Kontrolny pomiar temperatury ciała (brak możliwości wejścia do budynku w wypadku stwierdzenia podwyższonej ≥ 37,5°C).
 7. Po konkursie należy niezwłocznie opuścić budynek.

Proszę uszanować obowiązujące procedury w miejscu przeprowadzenia konkursu oraz przewidzieć okoliczności i konieczność dostosowania się, podejmując świadomą decyzję o udziale i przyjeździe na miejsce konkursu tak, aby nie narażać siebie ani innych na zagrożenie zdrowia.

Jednocześnie przypominamy odpowiednie zapisy regulaminów dotyczące organizacji konkursów:

§ 19. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnika, na każdym stopniu konkursu, odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń:

 1. w drodze na konkurs i w drodze powrotnej do domu, odpowiedzialność spoczywa na dorosłych opiekunach ucznia wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
 2. podczas trwania konkursu odpowiedzialność spoczywa na członkach komisji konkursowych.

§ 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas przeprowadzania konkursu na poszczególnych stopniach, należy bezwzględnie stosować się do zasad i procedur obowiązujących w danej szkole, zgodnych z wytycznymi MEN i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 21. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego stopnia konkursu. Niestawienie się uczestnika konkursu w określonym terminie i miejscu jego przeprowadzania jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Szczegółowe zasady i opis organizacji konkursów z poszczególnych przedmiotów, jak i wykazy uczestników stopnia rejonowego, którzy zakwalifikowani się do stopnia wojewódzkiego zostaną zamieszczone na platformie konkursowej dwa tygodnie przed terminem stopnia wojewódzkiego z danego przedmiotu.

Każdy uczestnik posiada swoje indywidualne dane do logowania przez cały czas trwania konkursu – wszystkie stopnie. Login posłuży także do kodowania pracy w wersji drukowanej, dlatego należy go znać i wpisać w momencie rozpoczęcia testu konkursowego. Odwiedzanie platformy daje możliwość uczestnikowi sprawdzenia, czy jest na liście uczestników oraz zapoznania się i pobrania informacji, instrukcji i wskazówek umieszczanych na bieżąco w zakładce „Ważne informacje”.

Także Szkolna Komisja Konkursowa i Dyrektor dysponują dostępem do platformy za pomocą własnych danych dostępowych z przypisanymi im uprawnieniami.

Ze względu na możliwość zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania szkół w związku ze zmieniającym się stopniem zagrożenia epidemicznego sposób organizacji i przeprowadzenia konkursu na stopniu wojewódzkim może ulec zmianie. Proszę śledzić komunikaty publikowane na stronie internetowej Kuratorium w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacje zamieszczane na platformie konkursowej w folderze „ważne informacje”.

W załączonych poniżej dokumentach przedstawiamy:

 1. wykaz miejsc przeprowadzenia stopni wojewódzkich,
 2. harmonogram konkursów (dla przypomnienia).

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii i wychowania fizycznego.

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych

oraz

Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057 email: konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki