21 kwietnia 2022

Uprawnienia laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020, poz. 1036)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. 2015, poz. 843 z późn. zm.)

Oceny klasyfikacyjne
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną (Art. 44j ustawy o systemie oświaty).

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty).

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe).

 Laureaci z lat poprzednich 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

 • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w latach poprzednich uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
 • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w poprzednich latach uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej na takich samych zasadach jak laureaci, którzy uzyskali tytuł w bieżącym roku szkolnym.

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty/finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla w zależności od liczby uzyskanych tytułów:

 • finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych lat poprzednich zachowują przywileje na takich samych zasadach jak uczniowie, którzy uzyskali taki tytuł w bieżącym roku szkolnym.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie danego tytułu wraz z przysługującymi uprawnieniami i przywilejami jest zaświadczenie wystawione zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia (podstawa prawna nr 3) i zawierają następujące dane:

 1. oznaczenie komisji konkursowej,
 2. nazwę konkursu,
 3. imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty,
 4. nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista,
 5. uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty,
 6. numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 7. podpis i pieczęć kuratora oświaty.

Zaświadczenia kuratora oświaty są ważne na terenie całego kraju.

Dodatkowych informacji udziela:
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
e-mail konkursy@ko.poznan.pl
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068