19 kwietnia 2022

Wykaz laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:
• art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1082),
• § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1036).

Informuję, że Wojewódzkie Komisje Konkursowe, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zakończyły organizację 11 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i 1 pilotażowego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2021/2022.
Tytuł laureata lub finalisty otrzymali uczestnicy wymienieni w załączonych wykazach.

Laureatom i finalistom gratuluję sukcesu osiągnięcia najlepszych wyników. Wszystkim uczestnikom – Uczniom szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, dziękuję za udział w konkursach przedmiotowych, a Dyrektorom szkół, Nauczycielom oraz Rodzicom i Opiekunom za przygotowanie i opiekę.

Zaświadczenia dla finalistów zostaną wysłane Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru do szkół, w których się uczą. W wypadku, gdy dokumenty nie zostaną doręczone do dnia 23 maja br. (poniedziałek), to dyrektor szkoły proszony jest o kontakt e-mailowy z Wojewódzkim Koordynatorem Konkursów: konkursy@ko.poznan.pl. Po otrzymaniu przesyłki z zaświadczeniem dla finalisty dyrektor szkoły zdecyduje o formie i terminie wręczenia zaświadczenia, o czym powiadomi finalistę.

Laureatom zaświadczenia zostaną wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się 10 maja 2022 r. (wtorek) w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, w 2 turach:

  • I tura o godzinie 9:30 – laureaci z biologii i wychowania fizycznego,
  • II tura o godzinie 12:00 – laureaci z pozostałych przedmiotów, tj. chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki.

Zaświadczenia wręczać będzie Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Przewodniczącymi Wojewódzkich Komisji Konkursowych poszczególnych przedmiotów.

Laureaci, którzy nie będą mieli możliwości uczestniczenia w uroczystości i nie odbiorą zaświadczeń osobiście w odpowiedniej turze otrzymają je drogą pocztową – zaświadczenia zostaną wysłane Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru do szkoły, w której się uczą. Dyrektor szkoły zdecyduje o formie i terminie przekazania zaświadczenia.

Informuję, że zaświadczenia dla laureatów i finalistów zostały wystawione zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1036) i zawierają następujące dane:
1. oznaczenie komisji konkursowej,
2. nazwę konkursu,
3. imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia laureata lub finalisty,
4. nazwę szkoły, do której uczęszcza laureat lub finalista,
5. uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty,
6. numer, datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
7. podpis i pieczęć kuratora oświaty.

Wykazy są opublikowane na naszej stronie internetowej

Proszę nadal obserwować komunikaty publikowane na stronie internetowej Kuratorium w Poznaniu oraz informacje zamieszczane na platformie konkursowej w folderze „Ważne informacje”, bo kolejna edycja Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2022/2023 już nadchodzi dużymi krokami.

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych
oraz Wojewódzki Koordynator Konkursów
Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
e-mail konkursy@ko.poznan.pl
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068

Załączniki