28 lutego 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) Wielkopolski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Przez zawody rozumie się różnego rodzaju formy współzawodnictwa, m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnia tylko wyróżniające się, nieodpłatne, zawody organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, w których uczestniczyli uczniowie szkół, wyłonieni na stopniu szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę. Zachowując zasadę powszechnej dostępności: zawody organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.

Miejsca uznane za zwycięskie lub wysokie nagradzane dodatkowo punktami, wymienione w poniższym wykazie, uprawniają do umieszczenia adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcie oraz do przyznania punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów.

Uprawnienia określone w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych z ubiegłych lat pozostają w mocy. Wykazy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Informacji udziela:

inspektor Izabela Szmigiero
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 124, email: i.szmigiero@ko.poznan.pl
oraz
starszy wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
Wojewódzki Koordynator Konkursów
tel. 780 386 057, email: zawody@ko.poznan.pl

Załączniki