Kategoria: Uwierzytelnianie dokumentów

6 listopada 2019

Uwierzytelnianie i poświadczanie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wielkopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia/poświadcza klauzulą apostille przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, indeksy i inne dokumenty wydawane przez szkoły podstawowe i  szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego (podstawa prawna: § 28 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, Dz. U. poz. 1700 ze zm.).

UWIERZYTELNIENIE CZY APOSTILLE?

I Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły poświadcza klauzulą apostille dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), dalej zwanej Konwencją haską. Wykaz państw- stron Konwencji haskiej dostępny jest pod następującym linkiem:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Za poświadczenie klauzulą apostille nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwaga! Wielkopolski Kurator Oświaty nie poświadcza klauzulą apostille świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz indeksów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego w Burundi i Kosowie. Możliwe jest natomiast dokonanie uwierzytelnienia ww. dokumentów.

 

II Jeśli dokument jest przeznaczony do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Wielkopolski Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Za uwierzytelnienie pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. Opłatę należy uiścić dokonując wpłaty na konto bankowe:

  • przelew dokonany w Polsce: NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000
  • przelew dokonany z zagranicy: PL 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 NBP LP LPW

W celu uwierzytelnienia lub poświadczenia klauzulą apostille dokumentów urzędowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, w których dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego.

Świadectwa i indeksy wydane przez szkoły przedłożone do uwierzytelnienia/poświadczenia klauzulą apostille muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte.

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Plac Wolności 18, III piętro, pokój 322
lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Osoby do kontaktu
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Ewelina Wysocka – specjalista, tel. + 48 61 670 40 86
Magdalena Zamoyska – starszy specjalista, tel. + 48 780386015

 

Załączniki