12 kwietnia 2019

Wydawanie decyzji przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą

Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty decyzji w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Podstawa prawna

 1. 93 – 93c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r. poz. 1457 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 447 ze zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek podpisany przez osobę ubiegającą się o uznanie świadectwa.
 2. Oryginał lub duplikat świadectwa (do wglądu) zalegalizowany przez:
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectw, lub
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
 1. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939):
 • oryginał świadectwa albo jego duplikat z umieszczoną na dokumencie
  albo dołączoną do dokumentu apostille (do wglądu), albo
 • kopię świadectwa potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem wraz umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu apostille.
 1. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy dołączyć następujące dokumenty, które powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę
  lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, wraz z ich tłumaczeniem na język polski:
 • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
 • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
 • informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki, skali ocen;
 • informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym
  o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.
 1. Upoważnienie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez ustanowionego pełnomocnika, w formie oryginału bądź poświadczone za zgodność przez działającego w sprawie adwokata bądź radcę prawnego, bądź poświadczone za zgodność przez notariusza.

Miejsce złożenia dokumentów

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie odsyła oryginałów dokumentów złożonych w sprawie – dokumenty po zakończeniu postępowania należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę w Wydziale Nauczycieli i Sieci Szkół (Plac Wolności 18, 61-739 Poznań).

Informacji na temat postępowania o uznanie świadectwa wydanego za granicą udzielają pracownicy Wydziału Nauczycieli i Sieci Szkół w godzinach pracy urzędu:
Magdalena Zamoyska, starszy specjalista, tel. 780 386 015
Ewelina Wysocka, specjalista, tel. 61 670 40 86

Załączniki