28 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2023 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1152 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote) na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu
42 1010 1469 0008 5322 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od chwili złożenia wniosku o przyznanie akredytacji.