28 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2023 roku

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082, z 2022 r. poz.655 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww. ustawy oraz §3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692) podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, z wyjątkiem podmiotu który całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1210,74 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
NBP Oddział Okręgowy w  Poznaniu
42 1010 1469 0008 5322 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji.