6 września 2021

Procedura dotycząca wyznaczenia dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela

Procedura umożliwia nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół/placówek nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, odbycie stażu w związku z ubieganiem się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. W takim przypadku, na wniosek nauczyciela, Wielkopolski Kurator Oświaty wyznacza dyrektora szkoły/placówki, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela (w tym: odpowiednio powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły/placówki lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne).

Podstawa prawna:
Art. 22 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty określa procedura.

Wzory wniosków przygotowano w wersji do edycji.

Zadanie jest realizowane przez Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół.

Ewentualne pytania w sprawie wyznaczenia dyrektora szkoły/placówki wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: wns@ko.poznan.pl lub telefonicznie 61 670 40 86.

Załączniki