Kategoria: Ocena pracy dyrektora

31 sierpnia 2018

Informacja w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i Regulaminu określającego wskaźniki oceny dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Wielkopolski Kurator Oświaty ustalił Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół oraz Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

Załączniki

23 lipca 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna: art. 6a ust. 16 i 17 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Wielkopolski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organami prowadzącymi, obowiązany jest ustalić regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy

Wobec powyższego, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że opublikował na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu: www.ko.poznan.pl, a także przesłał do organów prowadzących szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli oraz do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, projekty przedmiotowych regulaminów w celu konsultacji i zaopiniowania.

Organy prowadzące oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli przesyłają swoje uwagi i opinie dotyczące opublikowanych projektów regulaminów na adres e-mail: ocenadyrektora@ko.poznan.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki