30 października 2017

Zamieszczanie ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zamieszania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora prowadzonego przedszkola, prowadzonej szkoły lub placówki.

W tym celu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy skierować:

  • wniosek o zamieszczenie na stronie BIP informacji o ogłoszeniu konkursu sporządzony zgodnie z przyjętą procedurą,
  • informację o ogłoszeniu konkursu podpisaną przez właściwy organ.

Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu (pok. 339 budynek B) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Zadanie jest realizowane przez Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół. Ewentualne pytania w sprawie zamieszczania na stronie BIP informacji o ogłoszeniu konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl lub telefonicznie 780 386 026.

Podstawa prawna

  • § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)
  • § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.) wz. z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.)

 

Dotyczy nowego ustroju szkolnego

  • Procedura zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub placówki, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Wniosek o zamieszczenie na stronie internetowej BIP Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub placówki, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Dotyczy dotychczasowych szkół do czasu zakończenia kształcenia

  • Procedura zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Wniosek o zamieszczenie na stronie internetowej BIP Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego