28 marca 2023

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Wielkopolski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), informuje, że wzorem lat ubiegłych w celu zaopiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek:

 • organy prowadzące publiczne przedszkola i szkoły wypełniają on-line formularz zgłoszeniowy dla każdej jednostki (http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl);
 • wypełniony formularz stanowi wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii dotyczącej arkusza organizacji publicznej szkoły, przedszkola lub placówki na rok szkolny 2023/2024;
 • wniosek w formacie pdf, wraz z elektroniczną wersją arkusza organizacji (w formatach Word, Excel, pdf) oraz załącznikami, organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zgodnie z podziałem terytorialnym na adresy mailowe wskazane w tabeli.

 Uwaga:

W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego i nazwę jednostki oświaty.

L.p. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez wydział/delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres elektronicznej poczty wydziału/delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1 gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
arkusz_poznan@ko.poznan.pl
2 jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
arkusz_kalisz@ko.poznan.pl
3 kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
arkusz_konin@ko.poznan.pl
4 gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
arkusz_leszno@ko.poznan.pl
5 chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski Delegatura w Pile
arkusz_pila@ko.poznan.pl

Do arkusza organizacji proszę załączyć:

 1. nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych),
 2. wykaz kadry pedagogicznej zawierający informacje określone w dołączonym do pisma załączniku nr 1.

Jednocześnie informuję, że zakres opinii kuratora oświaty dotyczy zgodności z przepisami prawa oświatowego regulującymi organizację pracy publicznych szkół, przedszkoli i placówek, w tym szczególnie:

 • planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas,
 • zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzania określonych zajęć,
 • przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy na określonych zajęciach edukacyjnych.

Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwiać ocenę:

 1. liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z przepisów prawa obowiązkowych podziałów na grupy,
 2. wymiaru zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów, między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego,
 3. zaplanowanej liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych formach,
 4. zaplanowanej liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych,
 5. wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora,
 6. wymiaru i przeznaczenia godzin zajęć dodatkowo przyznanych przez organ prowadzący,
 7. wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 8. prawidłowości przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom i wymiaru ich godzin.

Opinia jest pozytywna, gdy arkusz organizacji jest zgodny z przepisami prawa, natomiast w razie stwierdzenia nieprawidłowości naruszających przepisy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyda opinię ze wskazaniem ich zakresu.

Wielkopolski Kurator Oświaty wyda opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego arkusza organizacji, nie później niż do dnia 20 maja 2023 roku.

W celu usprawnienia procesu opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek, proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem realizującym zadania nadzoru pedagogicznego w ww. jednostkach prowadzonych przez Państwa.

Bardzo proszę, by elektroniczna wersja arkusza organizacji była czytelna (możliwa do analizy), dlatego preferowany jest format Excel lub Word. Nieczytelny dokument, chociaż prawidłowo przysłany, nie może być pozytywnie zaopiniowany.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł

Załączniki

załącznik nr 1_wykaz_nauczycieli
Data: 2023-03-28, rozmiar: 41 KB