17 sierpnia 2017

Aktywna Tablica – Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” proszę
o zapoznanie się z informacją o możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe.

Program „Aktywna Tablica” będzie realizowany w latach 2017 – 2019.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł. z budżetu państwa, z czego 84 mln zł w 2017 r.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoła będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 14 tys. zł.
W przypadku takiego wsparcia organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Beneficjenci Programu:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej
  za Granicą.
 3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram Programu w roku 2017:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących do 31 sierpnia br.,
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewody do 15 września br.
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodę nastąpi do 27 września br.
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych nastąpi do końca października 2017 r.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o uważne i wnikliwe zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi Programu „Aktywna tablica”

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw

Ministerstwo Edukacji Narodowej – informacja o programie

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków, wraz z aktywnymi formularzami, ukaże się w najbliższym czasie.

 

 

 

                                                                                      Wicekurator Oświaty

    Krzysztof Błaszczyk