Kategoria: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

1 kwietnia 2021

Zgłoszenie zmiany wyodrębnionego rachunku bankowego

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: zgłoszenia zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Podstawą ich przekazania jest umowa zawarta pomiędzy ministrem a wojewodą – Umowa NR DF.VII.320.15.1.2021 z 15 marca 2021 r. Zgodnie z brzmieniem art. 122 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) wojewoda przekazuje otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

Zmianę numeru wyodrębnionego rachunku bankowego należy zgłaszać pisemnie, na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), w treści podając:
1) nazwę kontrahenta
2) numer rachunku bankowego.

Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
/-/ Aleksandra Maria Kuź
Wicekurator Oświaty