Kategoria: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

8 kwietnia 2022

Zgłoszenie zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego

Szanowni Państw
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: zgłoszenia zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Podstawą ich przekazania jest umowa zawarta pomiędzy ministrem a wojewodą – Umowa NR   DF.IV.323.15.1.2022 z 15 marca 2022 r. Zgodnie z brzmieniem art. 122 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) wojewoda przekazuje otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

Zmianę numeru wyodrębnionego rachunku bankowego należy zgłaszać pisemnie, na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań), w treści podając:

  • nazwę kontrahenta
  • numer rachunku bankowego.

Wicekurator Oświaty
/-/ Zbigniew Talaga