6 lutego 2024

moduł 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – sprawozdanie 2023

Szanowni Państwo
Starostwie, Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie,
organy prowadzące szkoły

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie przypomina o terminach złożenia sprawozdań, przez szkoły i organy prowadzące realizujące zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2019 r. w sprawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r., poz. 267) tj.:

  • Szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2023 składają swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego 2024 r.

Sprawozdanie winno zostać wypełnione wg wzoru znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Szkoły i organy prowadzące, Programy rządowe, Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 oraz na stronie internetowej MEN

  • Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2023 r. składają zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Sprawozdanie organu prowadzącego winno zostać wypełnione, według wzoru on-line, jego wydruk powinien zawierać podpisy osób upoważnionych.

Organy prowadzące winny nadsyłać sprawozdania na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem: moduł 3 „Posiłek w szkole i w domu”_sprawozdanie_2023.

Wicekurator Oświaty
Izabela Liebert-Jędroszkowiak

Załączniki