2 lutego 2021

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne?

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do:

 • klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
 • klas wstępnych

określił Minister Edukacji i Nauki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do:

 • publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych i publicznych szkół dla dorosłych

dla województwa wielkopolskiego określił Wielkopolski Kurator Oświaty.


Do kogo w pierwszej kolejności może zwrócić się uczeń klasy VIII z pytaniami dotyczącymi przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?
Informacji nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych winien udzielić doradca zawodowy albo inni nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole podstawowej, wyznaczeni przez dyrektora szkoły, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?
O sposobie składania wniosku (czy wersja papierowa czy wniosek on-line) decyduje organ prowadzący dane szkoły, np. Miasto Poznań, Miasto Kalisz, Powiat Poznański, Powiat Kościański. Większość organów prowadzących, szczególnie w dużych miastach, wprowadzi system elektroniczny. Informacji na ten temat należy szukać w szkołach ponadpodstawowych lub w urzędzie właściwym dla danego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek?
O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

Kto przeprowadza rekrutację?
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej.

Kto rozpatruje odwołanie?
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi się do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W jaki sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?
Reguluje to rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.

Kryteria Maksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo: 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3   = 30 pkt

 

1 za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Co odnotowuje się na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia?
Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły podstawowej?
Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty.

Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?
Reguluje to art. 134 i 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 1. W przypadku kandydatów do technikum lub branżowej szkoły I stopnia

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245);

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622);

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht

orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

 1. W przypadku kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia

zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Ww. zaświadczenie wydaje się na wniosek absolwenta.

W sprawie skierowania na badania lekarskie należy skontaktować się ze szkołą, do której kandydat będzie się ubiegać.

Gdzie można wykonać badania lekarskie w związku z ubieganiem się do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?
Wykaz jednostek wykonujących badania lekarskie na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Adres: https://wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html

Odpowiednie badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której ubiega się kandydat.

Co w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki?
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 (w postępowaniu rekrutacyjnym) i do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 (w postępowaniu uzupełniającym), wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której słuchacz został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.


Podstawowe akty prawne:

 • zasady przyjmowania do publicznych szkół

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) –  rozdział 6 (art. 130 – 164)

 • szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11baa

 • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000173701.pdf

 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651)

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000165101.pdf