23 sierpnia 2021

Zasady udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego oznacza pokrycie części uzasadnionych i uznanych przez Kuratora określonych kosztów danego przedsięwzięcia.

Udziałem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia, które:

 • sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów;
 • kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną;
 • doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży;
 • stanowią prezentację osiągnięć uczniów;
 • charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną;
 • wyróżniają się szczególnymi walorami.

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty obejmie wyłącznie zakup nagród lub upominków dla uczestników olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wielkopolski Kurator Oświaty może udzielić wsparcia finansowego jednemu organizatorowi maksymalnie na trzy przedsięwzięcia.

Wniosek o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą składać:

 • przedszkola, szkoły i placówki;
 • uczelnie wyższe;
 • organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę;
 • fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.

Wniosek organizatora o udział finansowy należy złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty poprzez formularz on-line (dostępny do 20 listopada) oraz w wersji papierowej nie później niż do 20 listopada każdego roku. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • opis lub regulamin przedsięwzięcia,
 • uzasadnienie wniosku, w tym:
  • oświadczenie o udziale finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w latach minionych z podaniem kwot oraz lat, w tym jakie wsparcie uzyskano,
  • krótką historię przedsięwzięcia, źródła finansowania oraz wykaz pozyskanych sponsorów,
  • charakterystykę organizatora (współorganizatora) przedsięwzięcia oraz opis dotychczasowych osiągnięć w realizacji takich lub podobnych przedsięwzięć.

Środki finansowe zostaną przekazane po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia:

 • dokumentu obciążeniowego, wystawionego na Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów poniesionych kosztów;
 • krótkiego sprawozdania z przeprowadzonego przedsięwzięcia.

Załączniki