30 grudnia 2022

Przyznane wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2023

Szanowni Państwo

W dniu 21 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2023 r.

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 141 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć na łączną kwotę 261 410,00 zł, z czego 136 wnioskodawcom przyznano ww. wsparcie finansowe.

W porównaniu do 2021 roku wzrosła liczba wniosków, dlatego Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał środki finansowe w niższych kwotach, aby każda szkoła, przedszkole, placówka oraz inny podmiot, które złożyły wniosek mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizację przedsięwzięć.

Wielkopolski Kurator Oświaty docenia Państwa zaangażowanie w działania na rzecz dzieci i młodzieży, które sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów, kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną, a także doskonalą ich wiedzę i umiejętności.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł

 

Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu.

Załączniki