28 marca 2018

Spotkanie dotyczące programu Aktywna tablica – marzec 2018

W dniu 27 marca 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych dotyczące procedury przyznawania środków w ramach II edycji Rządowego programu „Aktywna tablica”. Konferencję rozpoczął Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk. Następnie na temat działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów  mówił Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga. Podczas spotkania omówiono również  administracyjne i finansowe kwestie dotyczące programu oraz edukacyjne aspekty stosowania TIK w edukacji. Na zakończenie przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk przez dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Wrześni, Dariusza Andrzejewskiego.

Celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest, m.in. rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy; wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Ważne terminy:

  • do 15 kwietnia 2018 r. – złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących;
  • do 30 kwietnia 2018 r. – złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do wojewodów;
  • do 15 maja 2018 r. – kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów.

Załączniki