24 września 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-12-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

Wyłączenia

 • Multimedia nadawane na żywo
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji)
 • Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Skręty.
 • E-mail: dostepnosc@ko.poznan.pl
 • Telefon: 61 670 40 82

 

Wnioski o  zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi na brak dostępności

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania lub w przypadku odmowy skorzystania z propozycji dostępu alternatywnego można złożyć skargę do podmiotu publicznego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Kościuszki 93 (wejście od strony al. Niepodległości 16/18) (budynek B i C)

 

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynkach

budynek B (poziom 3 i 4)

 • Kancelaria
 • Sekretariat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 • Sekretariat Wicekuratorów Oświaty
 • Główny księgowy
 • Zespół do spraw finansowo-księgowych
 • Wydział Wspomagania Edukacji
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego
 • Zespół do spraw Skarg i Inicjatyw Obywatelskich
 • Zespół Radców Prawnych
 • Stanowisko do Spraw Informacji i Komunikacji Medialnej
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej

budynek C (parter, poziom 1 i 3)

 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu wydaje kartę, która pozwala na poruszanie się po budynku.

Obsługa klienta Kuratorium odbywa się w kancelarii na 3. piętrze w pokoju 339 (budynek B).

W kancelarii znajduje się pętla indukcyjna. Dysponujemy również przenośną pętlą indukcyjną.

Istnieje możliwość obsługi klientów w wyznaczonym miejscu w holu budynku. W budynku znajduje się również pokój cichej obsługi. Dedykowany jest obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami np. klientów słabosłyszących, klientów ze spektrum autyzmu oraz tych, którzy czują się niekomfortowo w tłumie lub przestrzeniach otwartych

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze w holu i na 1. piętrze na antresoli. Przewijak dla dzieci jest w toalecie na parterze.

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 2) Plac Wolności 18, (poziom 3 i 5)

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku

 • Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
 • Zespół do spraw Archiwum Zakładowego

Biuro Zespołu do spraw Archiwum Zakładowego znajduje się na 2. piętrze, Wydziału Nauczycieli i Sieci Szkół na 3. piętrze, natomiast biura Komisji oraz Rzecznika znajdują się na 5. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika przez dwuskrzydłowe plastikowe drzwi. Na parterze znajduje się portiernia. W budynku jest winda. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny.

 

3) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 (poziom 2)

Biura Delegatury w Kaliszu znajdują się na 2 piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 

4) Delegatura Urzędu w Koninie, ul. Spółdzielców 3 62-510 (poziom 3)

Biura Delegatury w Koninie znajdują się na 3. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Na parterze znajduje się portiernia. W budynku jest winda. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością w wyznaczonym miejscu na parterze.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się w pobliżu budynku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

5) Delegatura w Lesznie, Plac Kościuszki 4 (poziom 1)

Biura Delegatury w Lesznie znajdują się na 1. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 

6) Delegatura w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 (poziom 1)

Biura Delegatury w Pile znajdują się na 1. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 

Informacje dodatkowe

Tłumacz PJM

Urząd posiada usługę tłumacza PJM online. Usługa pozwala na bezpośrednią obsługę osób głuchych w kancelarii urzędu oraz w Wydziale Nauczycieli i Sieci Szkół.

Dodatkowo dzięki integracji usługi ze stroną internetową urzędu osoba głucha może samodzielnie nawiązać połączenie z tłumaczem języka migowego. Usługa pozwala zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej (osoba głucha wskazuje tłumaczowi treść, która ma być przetłumaczona) oraz nawiązać kontakt telefoniczny z instytucją. Tłumacz w imieniu osoby głuchej może zadzwonić do urzędu i pośredniczyć w rozmowie.

Link do połączenia znajduje się na górze strony (symbol migających dłoni). Można też skorzystać z odnośnika: strona tłumacza PJM online (link do strony zewnętrznej)

Tłumacz-przewodnik

Osoby głuchoniewidome mogą skorzystać z pomocy tłumacza-przewodnika. W celu umówienia wizyty prosimy napisać wiadomość na adres email: kancelaria@ko.poznan.pl  na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Pies

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne

 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada możliwość zmiany kontrastu tekstu oraz zmiany wielkości tekstu.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (trzeciej) w kontaktach z urzędem.

Klient może komunikować się z urzędem:

 • telefonicznie: 61 670 40 81
 • listownie  na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
 • przez email (kancelaria@ko.poznan.pl)
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ko_poznan/SkrytkaESP)

Urząd nie posiada aplikacji mobilnej