3 marca 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 3 marca br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej  z przedstawicielami lokalnych mediów na temat stanu prac nad wdrażaniem reformy oświaty w województwie wielkopolskim. W konferencji prasowej uczestniczyli Wicekuratorzy Oświaty –  dr Krzysztof Błaszczyk i dr Zbigniew Talaga oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – dr Krzysztof Wereszczyński.

Przekazane zostały następujące komunikaty:

Reforma oświaty – opinie dotyczące sieci szkół podpisane

Pani Elżbieta Leszczyńska poinformowała o liczbie złożonych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, jak również o liczbie wydanych opinii. Przypomniała, że zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca 2017 r. podejmują uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji.

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach jej kompetencji określonych w ustawie, właściwemu kuratorowi oświaty, który ma 21 dni na wydanie opinii od daty jej otrzymania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.

Kuratorzy omówili konkretne rozwiązania zastosowane przez jednostki samorządu terytorialnego w uchwałach w sprawie projektu dostosowania sieci szkół. Pani Elżbieta Leszczyńska potwierdziła, że prace związane z opiniowaniem sieci szkół przebiegają zgodnie z harmonogramem działań.

Szkolenia dotyczące nowej podstawy programowej

Wicekurator Zbigniew Talaga, który pełni funkcję koordynatora ds. wdrażania podstawy programowej, omówił planowane formy wspomagania pracy szkół – konferencje, szkolenia, warsztaty, które zapewnią realną pomoc dyrektorom i nauczycielom. Wskazał na rolę publicznych placówek  doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od 1 września 2017 roku.

Dziennikarze zostali poinformowani, że 27.02.2017 r. w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji podlegający Ministerstwu Edukacji Narodowej zorganizował pierwszą z cyklu konferencji dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli dotyczącą podejmowanych działań w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej. Celem cyklu konferencji jest przygotowanie pracowników systemu doskonalenia do wprowadzania zmian sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Ponadto Wielkopolski Kurator Oświaty poinformował, że planuje przeszkolić w ramach grantów około 6600 nauczycieli z terenu Wielkopolski.

Więcej informacji na stronie internetowej TVP3 Poznań.