Kategoria: Apostille

16 lipca 2020

Uwierzytelnianie i poświadczanie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wielkopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia/poświadcza klauzulą apostille przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty urzędowe (świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, indeksy, inne dokumenty dotyczące kształcenia), wydawane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny (podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.).

UWAGA!

  1. Uwierzytelnienia/poświadczania klauzulą apostille świadectw szkolnych, świadectw placówki artystycznej, dyplomów lub indeksów, wydawanych przez odpowiednio szkoły artystyczne lub placówki artystyczne, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (podstawa prawna: § 22 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych – Dz. U. poz. 813).
  2. Uwierzytelnienia/poświadczania klauzulą apostille świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – dokonuje dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, certyfikat, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie (podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.).

 

UWIERZYTELNIENIE CZY APOSTILLE?

I Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły poświadcza klauzulą apostille dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), dalej zwanej Konwencją haską. Wykaz państw – stron Konwencji haskiej dostępny jest pod następującym linkiem:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Za poświadczenie klauzulą apostille nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwaga! Wielkopolski Kurator Oświaty nie poświadcza klauzulą apostille świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz indeksów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego w Burundi i Kosowie. Możliwe jest natomiast dokonanie uwierzytelnienia ww. dokumentów.

II Jeśli dokument jest przeznaczony do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Wielkopolski Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Za uwierzytelnienie pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. Opłatę należy uiścić dokonując wpłaty na konto bankowe:

  • przelew dokonany w Polsce: NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000
  • przelew dokonany z zagranicy: PL 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 NBP LP LPW

W celu uwierzytelnienia lub poświadczenia klauzulą apostille dokumentów urzędowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, w których dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego.

Świadectwa i indeksy wydane przez szkoły przedłożone do uwierzytelnienia/poświadczenia klauzulą apostille muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte.

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
Plac Wolności 18
61-739 Poznań

Osoby do kontaktu
Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
Ewelina Wysocka, specjalista, tel. + 48 780 386 006, 61 670 40 86
Magdalena Zamoyska, starszy specjalista, tel. + 48 780 386 015

Załączniki