Kategoria: Eksperymenty

15 maja 2024

Eksperyment pedagogiczny w szkole lub placówce publicznej

Złożenie wniosku o zgodę na prowadzenie eksperymentu w szkole/placówce publicznej za pośrednictwem kuratora oświaty:

Szkoła lub placówka publiczna realizuje eksperyment pedagogiczny w oparciu o art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

Zasady wynikające z przepisów prawa:

 1. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce publicznej jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
 2. Eksperyment powinien polegać na modyfikowaniu istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania w szczególności określone w art. 14 ust.1 pkt 3-5 ww. ustawy.
 3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – pod opieką jednostki naukowej dla danego zawodu.
 4. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce. Wniosek składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.

I. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. Wniosek, z określeniem celu, założeń, czasu trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu,
  2. zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale,
  3. opinię rady szkoły lub placówki,
  4. opinię rady rodziców,
  5. pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań, jeżeli eksperyment wymaga przyznania szkole/placówce dodatkowych środków budżetowych.
 3. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego do wniosku także dołącza się:
  1. uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie,
  2. podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną
   z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
  3. program nauczania zawodu,
  4. tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,
  5. pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  6. pozytywną opinię zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu wydaną przez:
   • jednostkę naukową właściwą dla zawodu,
   • organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizacje gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla zawodu, którego dotyczy wniosek,
  7. harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego,
  8. informację o niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym o warunkach:
   • lokalowych,
   • finansowych,
   • wyposażeniu, kadrze,
  9. przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych.

II. Zasady postępowania:

 1. Dyrektor szkoły/placówki składa osobiście/przesyła wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wdrożeniową eksperymentu pedagogicznego (jak wyżej) do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 2. Dokumentacja niespełniająca wymogów formalnych określonych w pkt I. nie będzie podlegała ocenie kuratora oświaty.
 3. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego dokonuje wizytator pełniący nadzór nad szkołą. Uwzględniając opinię jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, przygotowuje projekt opinii w sprawie zamiaru wdrożenia eksperymentu pedagogicznego w szkole/ placówce.
 4. Przygotowany projekt opinii wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową eksperymentu pedagogicznego, za pośrednictwem dyrektora wydziału, wizytator pełniący nadzór nad szkołą przedkłada kuratorowi oświaty.
 5. W przypadku akceptacji planowanych działań eksperymentalnych kurator oświaty przekazuje ministrów i właściwemu do spraw oświaty i wychowania wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole/placówce wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową.

III. Ważne terminy:
Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań (w kancelarii Urzędu) do końca lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.
Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią do Ministra Edukacji do dnia 31 marca poprzedzającego wprowadzenie eksperymentu.

IV. Zasady postępowania w trakcie trwania eksperymentu pedagogicznego:

 1. Dyrektor szkoły/placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, które zawiera:
  1. wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego,
  2. opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.
 2. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w sprawozdaniu rocznym, oprócz powyższego, należy także zawrzeć informację o realizacji harmonogramu eksperymentu.

V. Zasady postępowania po zakończeniu eksperymentu:

 1. Dyrektor szkoły/placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny, bezpośrednio po jego zakończeniu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, które zawiera:
   1. wnioski z przeprowadzonego eksperymentu, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także wnioski dotyczące potrzeby  wprowadzenia zawodu do tej klasyfikacji,
   2. do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy, właściwych dla danego zawodu.

  Powyższe sprawozdanie dyrektor przekazuje także organowi prowadzącemu.

 2. Dyrektor szkoły/placówki składa w kuratorium oświaty sprawozdanie, o którym mowa wyżej, wraz z dokumentacją wdrożeniową eksperymentu pedagogicznego.
 3. Wizytator pełniący nadzór nad szkołą dokonuje wstępnej analizy złożonej dokumentacji przeprowadzonego eksperymentu.
 4. Uwzględniając opinię jednostki naukowej, która sprawowała opiekę nad przebiegiem eksperymentu, wizytator przygotowuje projekt opinii na temat eksperymentu i przedkłada do akceptacji kuratorowi oświaty.
 5. Pełną dokumentację zawierającą podsumowanie efektów zakończonego eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią kurator oświaty przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

Informacji w sprawie eksperymentu pedagogicznego udziela:
starszy wizytator Hanna Rajcic-Mergler, tel. 780 386 073, adres e-mail: h.mergler@ko.poznan.pl