Kategoria: Obowiązek lustracji

14 stycznia 2021

Informacja w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby zgłaszające swoje kandydatury na stanowiska dyrektorów szkół

Obowiązkiem lustracyjnym, zgodnie z art. 4 pkt 45 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, są objęci kandydaci na stanowisko:

  • dyrektora szkoły publicznej,
  • dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły,

urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Obowiązek lustracyjny nie został nałożony na inne niż wskazane powyżej osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w pozostałych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej winni złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takiej sytuacji osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2.

Oświadczenie, należy umieścić w zaklejonej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób: „oświadczenie lustracyjne” oraz złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
ul. Tadeusza Kościuszki 93
61-716 Poznań

UWAGA: nadanie oświadczenia lustracyjnego w placówce pocztowej nie wywołuje skutku równoznacznego z jego skutecznym doręczeniem. Oznacza to, że datą wniesienia prawidłowo sporządzonego oświadczenia lustracyjnego jest dzień jego wpływu do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a nie dzień nadania w placówce pocztowej.

Osoba do kontaktu:
Jakub Durczak-Przybylski, zastępca dyrektora, tel. + 48 780 386 047

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Załączniki