Kategoria: Baza wiedzy

20 kwietnia 2024

Baza wiedzy

 1. Czyżowska N., Mediacje w szkole – narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli, Kwartalnik Naukowy, no. 2(34), 2028, pp. 197-206 [dostęp: 19.03.2024]
 2. Janeczko-Janicka M., Spotkanie przy mediacyjnym stole. Konteksty pedagogiczne. Studia Edukacyjne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no. 68, 2023, pp. 89-107 [dostęp: 14.03.2024]
 3. Janyszek O., Mediacje między rodzicami a szkołą. Dyrektor Szkoły, no 12, 2023, pp. 27-30, pdf
 4. Rajewska de Mezer J., Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym, Studia Edukacyjne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no. 62, 2021, pp. 103-120 [dostęp: 14.03.2024]
 5. Raszewska-Skałecka R., Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole, W: M. Tabernacka (red.), Mediacje ponad podziałami, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, pp. 71-84 [dostęp: 19.03.2024]
 6. „Trzy klucze” magazyn dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców poświęcony nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce.
  no. 10, 2023 [dostęp: 14.03.2024]
  no. 8, 2022 [dostęp: 14.03.2024]
 7. Urbańska M., Szkolny program mediacyjny jako narzędzie zapobiegania przemocy w szkole, Edukacja – Technika – Informatyka, no 4(26), 2018, pp. 442-447 [dostęp: 19.03.2024]
 8. Wojcieszak A., Mediacja rówieśnicza jako metoda kształtowania postaw prospołecznych i przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży, W: J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Bezpieczne miasto: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Wydawnictwo JAK, Kraków 2017, pp. 221-236 [dostęp: 19.03.2024]
 9. Wojtanowicz K., Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza, Studia Socialia Cracoviensia no 2(15), 2016, pp. 145–155 [dostęp: 19.03.2024].
 10. Wołk K., Możliwości wykorzystania mediacji w pracy pedagoga szkolnego, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 2022, s. 25–41 [dostęp: 19.03.2024]

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) w szczególności przepisy: art. 26; art. 47 ust. 1 pkt 5; art. 55 ust. 1 pkt 3 i 4, 98.
 • 24 punkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798).
 • Zalecenia Rady z dnia 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01), opublikowane w Dz.U.UE C z dnia 4 czerwca 2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467 z późn. zm.).
 • 4 ust. 4 w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.).
 • 183 [1-15] ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).
 • 96a. i nast.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 • 243 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465).
 • 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) i § 2 oraz § 9 ust. 1 pkt 9; 10; 11 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822).

Prawo oświatowe daje możliwość wpisania „prawa do mediacji” w dokumentach i zapisach precyzujących prawa ucznia/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodzica/rodziców.