Kategoria: Czym są mediacje?

20 kwietnia 2024

Czym są mediacje?

Mediacja to konstruktywny sposób rozwiązania konfliktu przy wsparciu bezstronnego mediatora. Celem mediacji jest wypracowanie ustaleń satysfakcjonujących strony, a nie rozstrzygnięcie, kto ma rację w sporze. Uczestnicy mediacji decydują o tym, jakie będą podnoszone kwestie, rezultat oraz konsekwencje ewentualnego złamania warunków zawartego porozumienia

Mediacja to zatem pewien rodzaj interwencji zapobiegającej eskalacji konfliktu, prowadzonej przez osobę bezstronną, neutralną i akceptowaną przez uczestników. Mediacja ma pomóc spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania kwestii spornych.

Mediator to osoba bezstronna, posiadająca neutralny stosunek do przedmiotu sporu, zachowująca poufność, akceptowana przez obie strony (zasada zaufania). Jego zadaniem jest moderowanie dyskusji i pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia.

Sesja mediacyjna może być prowadzona przez jednego mediatora lub w komediacji (przez dwóch doświadczonych mediatorów).

Ważne: Mediator nie podejmuje decyzji merytorycznych!

Mediację cechuje:

  • dobrowolność uczestniczenia w mediacji – każda ze stron może nie wyrazić zgody na mediację oraz zrezygnować z udziału w niej w dowolnym momencie,
  • poufność polegająca na tym, że wszyscy uczestnicy mediacji, w tym mediator, nie mogą ujawniać informacji, o jakich dowiedzieli się w procesie mediacji (mediatora nie można powołać na świadka w sprawie sądowej, jeśli obie strony nie wyrażą na to zgody),
  • bezstronność mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron, pomaga obu stronom w równym stopniu i poświęca im tyle samo czasu,
  • neutralność mediatora nienarzucającego żadnych rozwiązań ani nie podejmującego w tej kwestii decyzji,
  • akceptowanie przez strony potrzeby i zasad mediacji oraz osoby mediatora – uczestnicy mediacji mają prawo w dowolnym momencie zmienić mediatora.

Cele mediacji:

  • Wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu.
  • Załagodzenie lub wygaszenie konfliktu istniejącego między stronami. Jest to stan możliwy do osiągnięcia w mediacji, bowiem osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie.
  • Wspólne poszukiwanie rozwiązania sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu jego rozwiązania, strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Ważne: Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację w sporze!