Kategoria: Standardy Rzecznika Praw Dziecka

20 kwietnia 2024

Standardy Rzecznika Praw Dziecka

W roku 2017 interdyscyplinarny zespół specjalistów powołany przez Rzecznika Praw Dziecka opracował jednolite zasady wdrażania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w placówkach oświatowych. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych mają służyć pełniejszej ochronie praw dziecka oraz gwarantować prawidłowość i wysoką jakość procedury mediacyjnej. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej.

Nakreślone standardy zawierają informacje m.in. o wprowadzaniu oraz prowadzeniu mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego oraz Kodeks Etyczny Mediatora Szkolnego. Rzecznik Praw Dziecka proponuje wprowadzenie mediacji rówieśniczej i szkolnej do szkół i innych placówek oświatowych, mając na względzie:

 • konieczność budowania bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły;
 • stworzenie warunków dla rozwoju kompetencji społecznych uczniów;
 • zdobycie przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • rozwój kompetencji społecznych podmiotów szkolnej społeczności;
 • budowanie przyjaznego klimatu i podmiotowości społeczności szkolnej w rozwiązywaniu konfliktów i sporów.

Kwestie formalne – mediacje rówieśnicze
Wprowadzenie mediacji rówieśniczej do szkoły/placówki oświatowej – aspekty formalne:

 1. Zorganizowanie spotkań informacyjnych w zakresie mediacji dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły, rodziców i uczniów.
 2. Na wprowadzenie mediacji rówieśniczych jest wymagana zgoda: dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, jeśli została powołana, oraz samorządu uczniowskiego.
 3. Wpisanie mediacji rówieśniczej do statutu szkoły/placówki oświatowej oraz do innych dokumentów wewnątrzszkolnych, na podstawie których jest organizowana praca w szkole/placówce oświatowej.
 4. Wybór koordynatora, który podejmuje działania związane z wprowadzeniem mediacji rówieśniczej.

Kwestie formalne – mediacje szkolne

 1. Przed wprowadzeniem mediacji szkolnych należy zorganizować spotkania informacyjne w zakresie mediacji dla pracowników szkoły/placówki oświatowej, rodziców i uczniów.
 2. Na wprowadzenie mediacji należy uzyskać zgodę: rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, jeśli została powołana, oraz samorządu uczniowskiego.
 3. Wpisanie zasad mediacji do statutu szkoły/placówki oświatowej oraz do innych dokumentów wewnątrzszkolnych, na podstawie których jest organizowana praca w szkole/placówce oświatowej.
 4. O uruchomieniu programu mediacji i zasadach jego funkcjonowania w szkole/placówce oświatowej należy poinformować społeczność szkolną.

Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych opracowane przez Rzecznika Praw Dziecka opublikowane zostały na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Dziecka.