30 marca 2020

Wielkopolski Kurator Oświaty powierzył nauczycielom zadania doradcy metodycznego

Od 1 marca 2020 r. funkcję doradcy metodycznego objęło kolejnych 9 nauczycieli w następujących specjalnościach: język niemiecki, biologia, wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, biblioteki szkolne.

Od początku roku szkolnego 2019/2020 nominacje na stanowisko doradcy metodycznego otrzymało 52 nauczycieli z wielkopolskich szkół i placówek. Obecnie dyrektorzy i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie 99 doradców metodycznych. Imienny wykaz doradców metodycznych z poszczególnych przedmiotów z podziałem na obszary wspomagania publikowany jest na stronach publicznych placówek doskonalenia nauczycieli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.