grudzień 2021

30 grudnia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2022 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1096 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych) na rachunek […]

29 grudnia 2021

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2022

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu. Załączniki Lista wnioskodawców, którzy otrzymali wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2022 r. Data: 2021-12-29, […]

29 grudnia 2021

Egzaminy czeladnicze – informacje Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Branżowych szkół i stopnia Województwa wielkopolskiego W związku ze zmianami w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 roku, wynikających z wejścia w życie art. 44 q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) i dotyczących obowiązku przystąpienia do odpowiednio egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przez ucznia trzeciej klasy […]

28 grudnia 2021

Konkurs Wojewody Wielkopolskiego „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński ogłosił 28 grudnia oficjalny start ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Konkurs jest współorganizowany przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu, został także objęty patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań. W 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania […]

22 grudnia 2021

Wytyczne GIS, MZ, MEiN, dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Zostały opracowane Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Przepisy określające zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w  ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i […]

22 grudnia 2021

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 roku, 103 lata temu, zaraz po Bożym Narodzeniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Nasi przodkowie odnieśli wówczas militarne i polityczne zwycięstwo. Zostało ono zbudowane na fundamencie pracy organicznej oraz sile polskiej tradycji i kultury. W tym roku po raz pierwszy obchodzić będziemy Narodowy […]

20 grudnia 2021

Sprawozdanie z wykorzystania środków z FP przekazanych w 2021

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Dotyczy: sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Pracy przekazanych w 2021 r.  Zwracam się z prośbą o przygotowanie sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Pracy przekazanych w 2021 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://formularze2.ko.poznan.pl/mlodociani_sprawozdanie/ należy wypełnić do 20 stycznia 2022 r. a następnie […]

20 grudnia 2021

Wystartowała II edycja programu edukacyjno-ekologicznego EKO-czynni

Zachęcamy uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji programu edukacyjno-ekologicznego EKO-czynni. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W tej edycji programu przygotowano dwa konkursy: EKO-PROJEKTY dla szkół oraz EKO-REAKCJE dla uczniów. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Założenia programu Program EKO-czynni jest skierowany do uczniów i […]