9 grudnia 2019

Ponowne ubieganie się o certyfikat wojewódzki

Certyfikat Wojewódzki Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ)/ Przedszkole Promujące Zdrowie (PPZ) traci ważność po 5 latach od dnia jego wydania.

Warunkiem ponownego uzyskania certyfikatu wojewódzkiego jest:

  1. rokroczne podejmowanie działań (od otrzymania ostatniego certyfikatu) zgodnych z koncepcją i zasadami tworzenia Szkół Promujących Zdrowie/Przedszkoli Promujących Zdrowie,
  2. zamieszczanie na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie/Przedszkole Promujące Zdrowie rocznych raportów z ewaluacji działań SzPZ/PPZ,
  3. kontakt z właściwym koordynatorem rejonowym (przed przesłaniem raportu podsumowującego starania i dokonaniem autoewaluacji pracy, o której mowa poniżej),
  4. po uzyskaniu akceptacji koordynatora rejonowego dokonanie autoewaluacji pracy w zakresie realizacji dwóch standardów SzPZ/PPZ (w tym standardu drugiego), z wykorzystaniem narzędzi zamieszczonych w SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Poradniku dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, pracy zbiorowej pod redakcją Barbary Woynarowskiej (do pobrania) oraz PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Magdaleny Woynarowska-Sołdan, Barbary Woynarowskiej (do pobrania) dostępnymi na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  5. przesłanie właściwemu koordynatorowi rejonowemu raportu podsumowującego starania wg wzoru dla szkół/przedszkoli ubiegających się o certyfikat wojewódzki (do pobrania) oraz wyników ww. badań w zakresie dwóch standardów (wersja papierowa i elektroniczna),
  6. po otrzymaniu certyfikatu, szkoły/przedszkola zobowiązane są do aktualizowania informacji zawartych w bazie Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie na stronie internetowej kuratorium http://wre.ko.poznan.pl/promujace/edit.php.

Załączniki