9 grudnia 2019

Ubieganie się o certyfikat krajowy

Koordynatorów Szkół Przedszkoli Promujących Zdrowie uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorem rejonowym i wojewódzkim – rok przed planowanym rozpoczęciem autoewaluacji oraz złożeniem wniosku o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie/Szkoła Promująca Zdrowie celem uzyskania akceptacji.

Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu:

 1. podejmowanie systemowych działań zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Przedszkoli/ Szkół Promujących Zdrowie,
 2. prowadzenie na stronie internetowej przedszkola/szkoły zakładki Przedszkole Promujące Zdrowie/Szkoła Promująca Zdrowie zawierającej aktualne i wyczerpujące informacje na temat działań PPZ/SzPZ,
 3. stworzenie warunków w przedszkolu/szkole umożliwiających dzieciom/uczniom spożywanie posiłków, np. drugiego śniadania,
 4. co najmniej trzyletnia przynależność do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli/Szkół Promujących Zdrowie od dnia uzyskania certyfikatu wojewódzkiego,
 5. uzyskanie akceptacji koordynatora rejonowego i wojewódzkiego do przeprowadzenia w przedszkolu/szkole autoewaluacji,
 6. dokonanie autoewaluacji swoich działań w zakresie wszystkich standardów PPZ lub SzPZ, oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w przedszkolu/szkole oraz podejmowanych przez członków ich społeczności działań dla wzmacniania zdrowia, z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE wporadnikach:
 • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia,pracy zbiorowej pod redakcją Barbary Woynarowskiej (do pobrania)
 • PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Magdaleny Woynarowska-Sołdan, Barbary Woynarowskiej (do pobrania)
 1. przedstawienie wyników autoewaluacji koordynatorowi wojewódzkiemu, uzyskanie zgody na dalsze działania,
 2. dokonanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawienie efektów oraz wskazanie problemów, które wymagały rozwiązania (formę i zakres tej prezentacji ustala przedszkole/szkoła); powinny w niej uczestniczyć osoby ze społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz osoby spoza przedszkola/szkoły- koordynator wojewódzkiej sieci, przedstawiciel stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz np. rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze oświatowe, przedstawiciele innych placówek,
 3. złożenie wniosku (do pobrania ze strony ORE Narzędzia do autoewaluacji – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) – dla szkół, Przedszkole Promujące Zdrowie – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) – dla przedszkola oraz dokumentacji w nim wskazanej (w terminie podanym niżej w harmonogramie) do koordynatora wojewódzkiego sieci PPZ i SzPZ i uzyskanie jego rekomendacji a w przypadku, gdy w województwie są sieci rejonowe – uzyskanie także rekomendacji jej koordynatora,
 4. po otrzymaniu certyfikatu, przedszkola/ szkoły zobowiązane są do aktualizowania informacji zawartych w bazie Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie na stronie internetowej kuratorium http://wre.ko.poznan.pl/promujace/edit.php.

 

Harmonogram prac związanych z nadawaniem Krajowego Certyfikatu (zgodnie z procedurą nadawania krajowego certyfikatu zamieszczoną na stronie ORE) https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/procedura-nadawania-krajowego-certyfikatu-1.pdf

 1. Wnioski o nadanie Krajowego Certyfikatu rozpatrywane są przez Kapitułę dwa razy w roku. Ustala się następujące terminy:

a) Semestr pierwszy każdego roku szkolnego:

 • do 30 grudnia przedszkola i szkoły składają formularz Wniosku wraz z załącznikami do koordynatora wojewódzkiej sieci,
 • do 30 stycznia koordynatorzy wojewódzkich sieci przesyłają do ORE wnioski przedszkoli i szkół ubiegających się o nadanie Krajowego Certyfikatu wraz z załącznikami i swoją rekomendacją,
 • do 30 marca odbywa się posiedzenie Kapituły.

b) Semestr drugi każdego roku szkolnego:

 • do 30 maja przedszkola i szkoły składają formularz wniosku wraz z załącznikami do koordynatora wojewódzkiej sieci,
 • do 30 czerwca koordynatorzy wojewódzkich sieci przesyłają do ORE wnioski przedszkoli i szkół ubiegających się o nadanie Krajowego Certyfikatu wraz z załącznikami i swoja rekomendacją,
 • do 30 września odbywa się posiedzenie Kapituły,
 • do 30 października przewodniczący Kapituły przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej listę przedszkoli i szkół rekomendowanych przez Kapitułę do nadania Krajowego Certyfikatu.
 1. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się 1 raz w roku. Termin wręczenia certyfikatów Minister Edukacji Narodowej przedstawia przewodniczącemu Kapituły. Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE zawiadamia przedszkola i szkoły o terminie uroczystości.

 

Zadania koordynatorów wojewódzkich sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie

 1. Koordynator wojewódzki, po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją, udziela rekomendacji szkole lub przedszkolu ubiegającej/cym się o nadanie Krajowego Certyfikatu. Wskazane jest, aby koordynator lub członek wojewódzkiego zespołu wspierającego uczestniczył w prezentacji wyników autoewaluacji. Podstawą do udzielenia rekomendacji jest:
 1. analiza treści zawartych w przekazanym Wniosku o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie lub Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (zwanym dalej Wnioskiem) wraz ze wszystkimi załącznikami;
 2. ocena dotychczasowych działań przedszkola lub szkoły, w tym: osiągnięcia, zaangażowanie w prace sieci, współdziałanie z innymi szkołami i przedszkolami itd.;
 3. rekomendacja koordynatora rejonowego (powiatowego lub miejskiego) w województwach, w których istnieją takie sieci.

Po udzieleniu przedszkolu lub szkole rekomendacji koordynator wojewódzkiej sieci, powiadamia o tym dyrektora i swoją decyzję zapisuje w formularzu Wniosku, wraz z merytorycznym uzasadnieniem (punkt III formularza Wniosku). Pełną dokumentację szkoły lub przedszkola wojewódzki koordynator przesyła do Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.

 1. W przypadku wątpliwości, koordynator wojewódzkiej sieci przeprowadza rozmowę z dyrektorem lub przedszkolnym lub szkolnym koordynatorem ds. promocji zdrowia i w razie potrzeby doradza przedszkolu lub szkole wprowadzenie wskazanych przez siebie zmian lub poprawek w dokumentacji. Po wypełnieniu zaleceń koordynatora wojewódzkiej sieci przedszkole lub szkoła może ponownie ubiegać się o uzyskanie jego rekomendacji.
 2. W przypadku odmowy udzielenia rekomendacji koordynator wojewódzkiej sieci uzasadnia na piśmie swą decyzję i przekazuje ją do wiadomości dyrektora przedszkola lub szkoły.

Załączniki

Ankiety
Data: 2020-02-25, rozmiar: 92 KB
Arkusz planowania
Data: 2020-02-25, rozmiar: 18 KB
Arkusze zbiorcze
Data: 2020-02-25, rozmiar: 42 KB