9 grudnia 2019

Ubieganie się o certyfikat wojewódzki

Okres przygotowawczy (okres kandydowania)

Trwa co najmniej 2-3 lata, kończy się uzyskaniem certyfikatu wojewódzkiego

W okresie przygotowawczym, koniecznym jest:

 1. Kontakt z rejonowym lub wojewódzkim koordynatorem.
 2. Szkolenie rady pedagogicznej oraz pozostałych pracowników szkoły oraz pielęgniarki szkolnej w zakresie koncepcji i zasad tworzenia Szkół Promujących.
 3. Uzyskanie zapewnienia dyrekcji o gotowości do wspierania długotrwałego wdrażania założeń SzPZ.
 4. Podjęcie uchwały rady pedagogicznej po wcześniejszym wyrażeniu, przez co najmniej 60% społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele pracownicy niepedagogiczni),  gotowości do wstąpienia do sieci.
 5. Powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia w skład, którego wchodzą przedstawiciele całej społeczności szkolnej: nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi, inne osoby.
 6. Przeprowadzenie oceny stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów SZPZ/PPZ z wykorzystaniem narzędzi zamieszczonych w SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Poradniku dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, pracy zbiorowej pod redakcją Barbary Woynarowskiej (do pobrania) oraz PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia Magdaleny Woynarowska Sołdan, Barbary Woynarowskiej (do pobrania)

W przypadku wyboru jednego lub kilku standardów, oceny należy dokonać w  standardzie drugim – „Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły/ przedszkola oraz rodziców uczniów/dzieci”.

 1. Przesłanie do właściwego koordynatora rejonowego pisemnej deklaracji szkoły o chęci przystąpienia do sieci – Karta zgłoszeniowa do Wielkopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie/ Przedszkoli Promujących Zdrowie (do pobrania).
 2. Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia.

Opracowanie Planu działań Szkoły Promującej Zdrowie (do pobrania) wspólnie ze szkolnym zespołem ds. promocji zdrowia i jego realizacja

 • diagnoza z wykorzystaniem różnych narzędzi i źródeł informacji (w tym oceny stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów SZPZ/PPZ) w celu wyłonienia różnych problemów,
 • wybranie problemu priorytetowego i opracowanie narzędzi pozwalających określić jego stan wyjściowy,
 • określenie celu na podstawie wybranego problemu priorytetowego,
 • określenie kryterium sukcesu do założonego celu (w %),
 • zaplanowanie działań (adekwatnych do wyłonionego problemu priorytetowego) i ich realizacja,
 • wskazanie konkretnych efektów działań oraz wniosków po dokonaniu podsumowania np. z wykorzystaniem narzędzi, które pozwoliły określić stan wyjściowy problemu.
 1. Utworzenie zakładki Szkoła Promująca Zdrowie/Przedszkole Promujące Zdrowie na stronie internetowej szkoły/przedszkola (informacja o koordynatorze SzPZ/PPZ i zespole; krótka informacja o koncepcji i założeniach SZPZ/PPZ; Plan działań szkoły/przedszkola i Raport roczny z wyników działań szkoły/przedszkola (do pobrania) z ostatnich kilku lat; bieżące informacje o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywanych problemów i inne) .
 1. Po upływie okresu przygotowawczego (co najmniej 2-3 lata), należy kolejno:
 1. skontaktować się z koordynatorem rejonowym lub wojewódzkim w celu poinformowania o spełnieniu przez szkołę/przedszkole ww. warunków niezbędnych do uzyskania certyfikatu wojewódzkiego (opisane wyżej),
 2. po uzyskaniu akceptacji koordynatora rejonowego:
 • przygotować i przesłać koordynatorowi rejonowemu Raport podsumowujący starania Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ)/Przedszkola Promującego Zdrowie (PPZ) o nadanie certyfikatu wojewódzkiego (do pobrania),
 • przygotować i przeprowadzić wizytę studyjną w szkole/przedszkolu.
 1. Po spełnieniu ww. warunków i uzyskaniu akceptacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkoła/przedszkole/placówka otrzymuje wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie.
 2. Certyfikat jest ważny 5 lat.
 3. Po otrzymaniu certyfikatu wojewódzkiego, szkoły/przedszkola zobowiązane są do dalszego prowadzenia działań zgodnie z Koncepcją i zasadami tworzenia Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie w tym do zamieszczania raportów rocznych na stronie internetowej szkoły/przedszkola.
 4. Po przesłaniu karty zgłoszeniowej lub nadaniu certyfikatu, szkoły zobowiązane są do wypełnienia formularza on-line zamieszczonego w zakładce baza Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie
 5. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tworzenia Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie dostępnymi na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, zawartymi w:
 • SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Poradniku dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, pracy zbiorowej pod redakcją Barbary Woynarowskiej (do pobrania)
 • PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Magdaleny Woynarowska-Sołdan, Barbary Woynarowskiej (do pobrania)

Załączniki