Kategoria: Mediacja w statucie

20 kwietnia 2024

Mediacja w statucie

W oparciu o regulacje prawa oświatowego rekomenduje się zamieszczenie zapisów dotyczących mediacji w statucie szkoły. Warto przy tej okazji dokonać przeglądu całego dokumentu w zakresie wewnętrznej spójności wszystkich regulacji (np. kar stosowanych wobec uczniów) i ich zgodności z aktami prawa wyższego rzędu.

Przykładowe zapisy w statucie szkoły dotyczące możliwości stosowania mediacji w szkole:

SŁOWNICZEK (ilekroć w Statucie jest mowa o mediacji … )

mediacja rówieśnicza – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

mediacja szkolna – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.

CELE I ZADANIA SZKOŁY:
Rozwiązywanie sporów i problemów w sposób twórczy, w tym z zastosowaniem metody mediacji.

PRAWO DO MEDIACJI:

 1. Uczeń ma prawo do mediacji, o których mowa w §
 2. Nauczyciel ma prawo do mediacji , o których mowa w § …
 3. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mają prawo do mediacji.

ZADANIA NAUCZYCIELA:
Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 • rozwiązywanie problemów i konfliktów w szczególności z wykorzystaniem metod mediacji albo
 • rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów w drodze mediacji.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI:

 1. Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo przed innymi sposobami działania w konflikcie.
 2. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wzajemnego wspierania się w realizacji zadań, umożliwiając podejmowanie decyzji zgodnie ze swoimi kompetencjami. Zasadą rozwiązywania sporów jest postępowanie mediacyjne, w tym mediacja rówieśnicza.
 3. Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami szkoły rozwiązywane są polubownie w drodze mediacji.
 4. Organ odpowiedzialny za rozwiązanie sporu powinien dążyć do tego, by organy pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest możliwe, powinien rozstrzygnąć spór przy zachowaniu dalece idącej bezstronności i obiektywności, a także z uwzględnieniem interesów organów pozostających w sporze.
 5. Sprawy sporne, sytuacje konfliktowe między organami szkoły lub jego członkami (dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, uczniami) rozstrzygane są głównie w drodze mediacji:
  a) pomiędzy uczniami – prowadzone przez uczniów – są to mediacje rówieśnicze,
  b) pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami – prowadzone przez nauczyciela mediatora lub mediatora zewnętrznego – są to mediacje szkolne.
 6. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej ze stron tworzy warunki do przeprowadzenia mediacji między stronami sporu z udziałem bezstronnego mediatora.
 7. W konfliktach pomiędzy uczniami priorytet mają mediacje rówieśnicze.
 8. Zasady dotyczące organizacji mediacji w szkole określa Regulamin Mediacji, opracowany w oparciu o Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydane przez Rzecznika Praw Dziecka (2017 r.).

Przydatne materiały: