Kategoria: Pytania i odpowiedzi

2 lutego 2024

Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025?
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego:

 • do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych,
 • publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz
 • publicznych szkół dla dorosłych

określił Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dlaczego rekrutacja wydłuża się na miesiące wakacyjne?
Bo w interesie kandydata do szkoły jest, aby warunki konkurowania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej były równe, przejrzyste i możliwe do spełnienia dla każdego.

W związku z tym, Kurator Oświaty przy określaniu terminów postępowania kierował się m.in.:

 • terminami wynikającymi z ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają komisji rekrutacyjnej weryfikację załączonych do wniosku dokumentów, przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym kandydata, którego odwołanie zostało uwzględnione w postępowaniu zasadniczym,
 • terminami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego (21.06.2024 r. – zakończenie zajęć, 3.07.2024 r. – wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty),
 • koniecznością pozyskania przez kandydatów do techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych zaświadczenia lekarskiego.

Czy uczeń szkoły ponadpodstawowej może drugi raz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym?
Nie może. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych przeprowadza się tylko do klas pierwszych i klas wstępnych, wyłącznie wśród absolwentów szkół podstawowych w danym roku szkolnym. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, nie mogą przystępować do postępowania rekrutacyjnego po raz kolejny. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zmienić szkołę na podstawie przepisów o przechodzeniu uczniów z jednej szkoły do innej. Decyzję o przyjęciu ucznia do nowej szkoły podejmuje dyrektor tej szkoły.

Do kogo w pierwszej kolejności może zwrócić się uczeń klasy VIII z pytaniami dotyczącymi przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?
Informacji nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych winien udzielić doradca zawodowy albo inni nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole podstawowej, wyznaczeni przez dyrektora szkoły, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?
O sposobie składania wniosku (czy wersja papierowa czy wniosek on-line) decyduje organ prowadzący dane szkoły, np. Miasto Poznań, Miasto Kalisz, Powiat Poznański, Powiat Kościański. Większość organów prowadzących, szczególnie w dużych miastach, wprowadzi system elektroniczny. Informacji na ten temat należy szukać w szkołach ponadpodstawowych lub w urzędzie właściwym dla danego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek?
O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

Czy można składać jednocześnie wnioski o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez różne organy?
Tak. Można złożyć wniosek do szkół prowadzonych np. przez Miasto Poznań i jednocześnie do szkół prowadzonych przez Powiat Obornicki i Powiat Szamotulski. W takiej sytuacji, w dniu 11 lipca 2024 r. (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) kandydat może otrzymać informację, iż został zakwalifikowany do wybranego oddziału zarówno w szkole Miasta Poznania, Powiatu Obornickiego i Powiatu Szamotulskiego. Wówczas w terminie na potwierdzenie woli przyjęcia zadecyduje ostatecznie, gdzie pragnie uczęszczać do szkoły. Tam gdzie został zakwalifikowany i gdzie złoży oryginały dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu), tam zostanie przyjęty.

Szkoły zakładane są i prowadzone przez różne organy, tzw. organy prowadzące. Organem prowadzącym publiczne szkoły ponadpodstawowe są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego (np. Powiat Poznański, miasto na prawach powiatu – Miasto Poznań). Organem prowadzącym te szkoły mogą być również inne podmioty, które uzyskały zezwolenie na utworzenie publicznej szkoły, np. stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe.

Organy te ustalają szczegółowe zasady dotyczące procesu rekrutacji, w tym liczbę szkół do których można składać wniosek, wzór wniosku, sposób jego składania. Każdy z organów prowadzących odpowiada za nabór do swoich szkół. Nabór ten może być prowadzony w tradycyjnej formie, tzn. wniosków papierowych lub za pomocą systemu informatycznego. Systemy te działają niezależnie, co oznacza, iż kandydat może jednocześnie złożyć wniosek do szkół prowadzonych przez różne organy, a w każdym z tych organów będzie szkoła pierwszego, drugiego i kolejnego wyboru.

Zdarza się, że poszczególne organy prowadzące porozumiewają się w kwestii technicznego przeprowadzenia naboru do swoich szkół (wykorzystują jeden system informatyczny).

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół położonych na terenie różnych województw należy pamiętać o sprawdzeniu harmonogramu postępowania rekrutacyjnego ustalonego dla danego województwa przez odpowiedniego kuratora oświaty.

Kto przeprowadza rekrutację?
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej.

Kto rozpatruje odwołanie?
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi się do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W jaki sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?
Reguluje to rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów.

Kryteria Maksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo: 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3   = 30 pkt

1 za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Co odnotowuje się na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia?
Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

4) realizację lub ukończenie programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału przygotowania wojskowego.

Ile kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje dla celów rekrutacji absolwent szkoły podstawowej?
Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czy komisja rekrutacyjna może uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia osiągnięcia kandydata, których nie wpisano na świadectwie?
Nie może. Ustawa określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu oraz określa jakie dokumenty załącza się do wniosku. Jednym z kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania są szczególne osiągnięcia ucznia, ale tylko te wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty. Ww. laureaci i finaliści załączają do wniosku o przyjęcie do szkoły odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

Jaka jest różnica pomiędzy listą zakwalifikowanych, a listą przyjętych?
Po przeprowadzeniu całego postępowania rekrutacyjnego, a więc po dokonaniu oceny wszystkich wniosków kandydatów zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie, komisja rekrutacyjna ustala wyniki i podaje je do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Na liście zakwalifikowanych umieszcza się kandydatów, którzy spełnili warunki przyjęcia i w konkurencji o wolne miejsca uzyskali najwyższą lub wystarczającą liczbę punktów. Kandydat taki potwierdza swój wybór poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego. Na liście niezakwalifikowanych natomiast zostaje umieszczony kandydat, który uzyskał niższą liczbę punktów niż pozostali kandydaci do danego oddziału danej szkoły.

Ostatecznie, na liście przyjętych do szkoły umieszcza się kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani oraz złożyli w terminie wymagane dokumenty.

Jakie zaświadczenia oraz orzeczenia muszą przedłożyć kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?
Reguluje to art. 134 i 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 1. W przypadku kandydatów do technikum lub branżowej szkoły I stopnia

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437);

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2022 r. poz. 1694 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 261), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.);

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 1. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht

orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197 oraz z 2023 r. poz. 261), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

 1. W przypadku kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia

zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Ww. zaświadczenie wydaje się na wniosek absolwenta.

W sprawie skierowania na badania lekarskie należy skontaktować się ze szkołą, do której kandydat będzie się ubiegać.

Gdzie można wykonać badania lekarskie w związku z ubieganiem się do szkół prowadzących kształcenie zawodowe?
Wykaz jednostek wykonujących badania lekarskie na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Odpowiednie badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do której ubiega się kandydat.