24 kwietnia 2020

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 23 kwietnia 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wraz z Wicekuratorami Oświaty Zbigniewem Talagą oraz Aleksandrą Kuź wzięli udział w konferencji prasowej na temat kształcenia zdalnego oraz klasyfikacji uczniów. Z uwagi na panującą pandemię i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa kuratorzy spotkali się z dziennikarzami za pomocą Internetu.

W pierwszej części wirtualnego spotkania wskazano, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce zmieniły się zadania kuratora. W chwili obecnej dotyczą one głównie monitorowania realizacji zdalnego nauczania w świetle obowiązujących przepisów, co odbywa się przede wszystkim za pomocą narzędzi cyfrowych, stąd wiele formularzy elektronicznych kierowanych do dyrektorów szkół i placówek.

Ponadto, zwrócono uwagę na realizację zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły/placówki i nauczycieli, w tym m.in.: realizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania, logopedycznych.

Poinformowano, że odbyła się klasyfikacja 100% uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników w Wielkopolsce, co jest jednoznaczne z możliwością przystąpienia przez nich do egzaminu maturalnego.

Wicekurator Zbigniew Talaga zauważył, że w związku z nauką zdalną największe trudności związane są z kształceniem zawodowym i jego specyfiką, gdyż nie zawsze możliwe jest szkolenie praktyczne uczniów. Dyrektorzy mają jednak możliwość przełożenia zajęć z praktycznej nauki zawodu do klasy programowo wyższej, poprzez zwiększenie liczby godzin kształcenia ogólnego i teoretycznego w bieżącym roku szkolnym.

W udostępnianiu zasobów edukacyjnych Ministerstwo Edukacji Narodowej jest wspierane przez Ministerstwo Cyfryzacji, instytucje rządowe, ale także przez instytucje komercyjne.

Pytania dziennikarzy dotyczyły:
– kwestii oceniania uczniów, np. w jaki sposób uczeń może poprawić ocenę;
– co z egzaminem ósmoklasisty;
– rekrutacji do szkół ponadpodstawowych;
– części ustnej egzaminu maturalnego.

Wielkopolski Kurator Oświaty i Wicekuratorzy poinformowali, że zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie zmieniły się, a zawarte są w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 373).

Egzamin po szkole podstawowej uzależniony jest od aktualnej sytuacji epidemicznej, a Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi jego termin nie później niż na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustali harmonogram rekrutacji jednolity dla całego kraju. W chwili obecnej nie są znane szczegóły.

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Wicekuratorami podziękowali dyrektorom oraz nauczycielom za ich pracę w ramach zdalnego nauczania, ciekawe pomysły i rozwiązania.